МЕТОД БИРИКМЕЛЕРДИН ПЛАНДАРЫ

                                                                             

               


Окууда  жетишпеген  балдар  менен  иштоо

Максаты:

1.     Окуучулардын  билим   алуусунун  денгээлин   көтөрүү;

2.     Балдардын  окууга  болгон жоопкерчиликтүү  мамилесин  жөнгө  салуу;

3.     Ата-энелердин  балдарынын  окуусуна  болгон  жоопкерчилигин  арттыруу;

4.     Окуучулардын  сабактардан  начар окуп, классташтарына  салыштырмалуу  окуу  материалын  өздөштүрө   албоосунун  жана  ордуна  калып  калуусунун  алдын-алуу;

5.     Предметтен  окуу  материалын  туура  өздөштүрүүсүнө  жардам  берүү;


Начар  окуган   окуучулар  менен   иштөө  боюнча  негизги   багыттар • Окуучунун  окуудан  жетише  албагандыгынын  себебин  аныктоо;
 • Начар  окуган  окуучуну  сабактан  жетишуусунө  комплекстуу  иштерди  жургузуу: сабактан  тышкаркы  учурда  иштоо, ата-энеси  менен  суйлошуу, сабак  учурунда  иштоо.
 • Класстан  тышкаркы  иш-чараларга  тартуу;
 • Коомдук  иштерге  катыштыруу ж.б.


Окуучунун  окуудан  начарлоосунун  себеби ар кандай  болушу мумкун. Ар бир эле окучу  жакшы  окуганды  каалайт  деп ойлойм. Кээ  бир  учурларда  сабактардан  эки  алып  калганда бала окууга  болгон  кызыгы  тарап, кээде  ал  сабакка  катышпай да койгон  кездер болот. Жыйынтыгында  тартиби дагы начарлайт. Сабактан  начар  окуган бала өзүндөй  болгон башка дагы  бир  начар  окуган бала менен  достошот, себеби  жакшы  окуган  окуучунун  жанында  ал  өзүн  ылдый  сезиши  мумкун.

Окуудагы  жетишпөө – бул  окуучунун окуу  программасын  канааттандырарлык  денгээлде  өздөштүрө албоосу.

Анын  себеби  уй-булонун  социалдык  абалына   жараша  дагы болот. Башкача   айтканда  уй-булодо  балага  билим  берүүгө  көңүл  бурулбай  кеткенде  болушу  мумкун. Ата-энелер  уйдон баласынын  окуусуна  конул  буруп, тапшырмасын  аткаруусуна  жардам  берип, мектеп  менен тыгыз байланышта болсо, мындай  проблема  аз  болмок.

Мугалим  окуучуларды  предметине  кызыктыра  алуусу, ар  кандай интерактивдуу  методдорду  колдонуусу дагы  сабактын  эффективдуулугун жогорулатып  начар  окуган  окуучулардын  предметке  болгон  кызыгуусу артып  окууга  конул  бура  баштайт.


Начар окуган  окуучулар  менен  иштөө  планы

 

Аткарылуучуиштер

мооноту

жооптуу

1

Класстагы  окуучулардын  билим  денгээлин  аныктоо   максатында   контролдук   иштерди   алуу

сентябрь

Предметтик мугалим

2

Окуучунун  сабактан  жетише  албагандыгынын  себебин  аныктоо  учун  класс жетекчиси, ата-энеси  жана  окуучунун  өзү  менен  суйлошуу

Жыл бою

Предметтик мугалим

3

Окуучунун  предметnен  окуу  программасын  оздоштуро  алуусуна  жетишуу  учун  индивидуалдык  план  тузуу

Предметтик мугалим

4

Сабакта начарокуган  окуучуларга  дифференцирленген  тапшырмаларды  беруу

Жыл бою

Предметтик мугалим

5

Окуучунун   предмет   боюнча   жазган   дептерин   текшерип   туруу

Жыл бою

6

Сабактан  тышкаркы  учурларда  окуучуга  жекече  тапшырмаларды  беруу

Жыл бою

7 

 

 

 

 


Начар  окуган  окуучулар  менен  иштөөдө  класс жетекчинин  милдеттери


Класс жетекчи  классындагы  окуучунун  окуудан жетише  албагандыгынын  себебин  аныкташы  керек. Ал учун  жекече  ангемелешип, мектептин  психологуна  кайрылып, ата-энеси  менен  ангемелешип ар кандай  иш-аракеттерди   аткаруу  менен  себебин  аныкташы зарыл. Баланын
  сабактардан  жетише  албай, начар  окугандыгынын  себеби:

 • Сабактарды  көп  калтыруусу;
 • Үйдөн  тапшырмаларды  аткарууда  ата-эне  тарабынан  контролдун жоктугу;
 • Жөндөмсүздүгү;
 • Окууга  болгон  каалоосунун  жоктугу;
 • Тапшырманын  көлөмүнүн  өтө  көптүгү;
 • Мугалим  тарабынан  окуучуну  баалоонун объективдүү  эместиги;
 • Окуу  материалынын  кыйындыгы;
 • Ден-соолугунун  начарлоосу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Начар  окуган  окуучу  менен  сабак  учурунда  иштөөСабактын  этаптары:

1.     Өтүлгөн  материалды  кайталоо  учурунда  окуучуга  сабакта  дифференцирленген  суроолорду  берүү  менен  окууга  болгон  кызыгуусун  арттыруу,  туура  жооп  берген  учурда  аны  мактоо;

2.     Жаны  теманы  түшүнүүсү  үчүн  жөнөкөйлөтүлгөн   мисалдар, тажрыйбалар  аркылуу  түшүндүрүү;

3.     Бышыктоо  учурунда  берилүүчү  тапшырманы  жөнөкөйлөтүп  берүү;

4.     Өзалдынча  иштөөдө  атайын  карточкаларды  дайындап  келип, окуучунун  деңгээлине  жараша  тапшырманы  берүү;

5.     Окуучунун  билимин  объективдуу  баалоо;

6.     Окуучуга  индивидуалдык  тапшырмаларды  берүү.


                   Начар  окуган  окуучу  менен  иштөө

1.     Окуучунун  аты-жөнү:___________________________________

2.     Классы:_____________________________________________

3.     Кайсы  предметтен  жетише  албайт:______________________

4.     Окуучунун  тартиби:___________________________________

5.     Окуучунун  начар  окуусунун  себеби:_____________________________________________

6.     Окуучу  менен  жекече  кандай  иштер  аткарылды:___________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

1.     Иштин  жыйынтыгы:___________________________________

2.     _______________________________________________________

___________________________________________________________

2017-2018-окуу  жылында  аткарылуучу  иштердин  максаты  жана  милдеттери.

 

Максаты:    Мектепте  социалдык  чойродо  жана  уй  булодо  окуучунун  толук  кандуу  онугушуно,  позитивдуу  социалдашуусуна,  озун  аныктоосуна,  кесиптик  калыптануусуна  шарттарды  тузу  б.а.  баланын  онугушуно  жагымдуу  чойрону  камсыздоо.

 

Милдеттер:

 

1.         Балдарга  карата  зомбулуктун,  асоциалдык  журум-турумдун,  кароосуз  калуунун,  кылмыштуулуктун  алды  алуу

2.         Сергек  жашоо  образын  пропагандалоо,  балдарды  жаман  адаттардан  сактоо

3.         Окуучуларга  жана  ата-энелерге  оз  убагында  оз  убагында  жана  комплексттуу  укуктук,  социалдык-психологиялык,  педагогикалык  жардамдарды  корсотуу.  Опурталдуу  кырдаалга  кабылган  балдарга  социалдашуусуна,  онугуусуно,  окуусуна  жардам  беруу.

4.         Окуу  процессинин  бардык  катышуучулардын,  ата-энелердин,  педагогикалык  жана  укуктук  маданиятын  которуу.

5.         Жашы  жете  электердин  укуктарын  коргоо  боюнча  тиешелуу  мекемелер  менен  бирдикте  иш  алып  баруу.

 

 

         Мектеп   директору:                                             Эмилбекова  Э.Д.

 

     Мектептин  соцпедагогу:                                        Сейдалиева  Г.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бекитемин

М. Ноорузбаев  орто  мектебинин 

директору:

_________________________

Эмилбекова  Э.Д.

 

2016-2017-окуу  жылына  карата М. Ноорузбаев орто  мектебинин социалдык  педагогунун  иш  планы

 

          Аткарылуучу  иш  чаралар

Иштин формасы

            Мөөнөтү

Ким  аткарат

 

                         Сентябрь

 

 

 

1

Окуучулардын  контингентин  изилдөө

Мектептин,  класстардын социалдык карталарын  түзүү

8-сентябрь

Соцпедагог,  класс  жетекчилер

2

Мектепке  тартылбаган  окуу жашындагы  балдарды  тактоо

Участка  боюнча алынган  маалыматтар

5-сентябрь

Участка  боюнча  бекитилген  мугалимдер

3

1-класска  кирген  окуучулар  менен  иштөө

 

 

 

 

Маалыматтарды  чогултуу, соцкарталарды  түзүү

 

 

6-сентябрь

Соцпедагог,  класс  жетекчи

4

Мектепке  жаны  келген  окуучулар  менен  иштөө

Аңгемелешүү, соцкарта  толтуруу

15-сентябрь

Соцпедагог,  класс  жетекчилер

5

 

Кылмыштуулуктун  алдын алуу  боюнча  окуучулар  менен жолугушууларды  уюштуруу

КР нын кылмыш кодекси (доклад)

20-сентябрь

Класс  жетекчилер

Соцпедагог, уюштуруучу, ИДН кызматкери

6

Кыздар  кенешинин  жыйналышы

Токтому

29-сентябрь

Кыздар кенеши

 

                      Октябрь

 

 

 

1

Сабактан  көп  калган  окуучулар  менен  иштөө

Ата-эне, окуучу  менен  аңгемелешүү

октябрь

Соцпедагог,  класс  жетекчилер

2

Окуучулардын  ийримдерге  тартылышы

Тизме,  план

12-октябрь

Предметтик  мугалимдер,  көркөм  өнөр  кружоктору

3

Кылмыштуулуктун алдын алуу

Тамекинин  зыяндуулугу

Класстык  тарбиялык  сааттар

18-октябрь

Класс  жетекчи

соцпедагог

4

Диний  экстремизмдин алдын алуу.  Дин кызматкери  менен  жолугушуу

Ангемелешүү

13-октябрь

Класс  жетекчилер,  уюштуруучу

соцпедагог

5

Кылмыштуулуктун  алдын алуу  боюнча  окуучулар  менен жолугушууларды  уюштуруу

Жол  коопсуздугу (доклад)

26-октябрь

Класс  жетекчилер

Соцпедагог, уюштуруучу, ИДН кызматкери

6

Видеобайкоого  жана  ишеним почтасына  анализ

Акт

29-октябрь

Мектеп  администрациясы

 

                         Ноябрь

 

 

 

1

Жол  кырсыктарынын  алдын  алуу  боюнча  түшүндүрүү  иштерин  жүргүзүү

Жолдо  жүрүү  эрежелери  менен  таанышуу

10-ноябрь

Соцпедагог

Класс  жетекчилер

2

Кооптуу  үй-бүлөдөгү  окуучулар  менен  иштөө

Уй  шарты  менен  таанышуу,  аңгемелешүү

10-ноябрь

Класс  жетекчи

соцпедагог

3

Сабактан  жетишпеген  окуучулар  менен  иштөө

Кошумча  сабактарды  өтүү

ноябрь

Предметтик  мугалимдер

4

Суициддин  алдын  алуу «Жаштар  эмнеге  суицидге  барышат» 

Класс  жетекчилер  менен  семинар

17-ноябрь

Класс  жетекчилер

соцпедагог

5

Зордук  зомбулуксуз  мектеп  программасы.

Анонимдүү  сурамжылоо

Анкеталар  жыйынтыгы

24-ноябрь

Класс  жетекчилер

Соцпедагог,

6

11-класстын  ата-энелер жыйналышы

Токтому

23-ноябрь

Класс  жетекчи,  ата-энелер,  мектеп  администрациясы

7

Видеобайкоого  жана  ишеним почтасына  анализ

Акт

30-сентябрь

Мектеп  администрациясы

 

                             Декабрь

 

 

 

1

Сергек  жашоо  образына  үгүттөө  жана  түшүндүрүү  иштерин  жүргүзүү

АДК  кызматкери   менен жолугушуу

10-декабрь

Соцпедагог,  ден  соолук  комитети,  класс  жетекчилер

2

Кылмыштуулуктун  алдын алуу  боюнча  окуучулар  менен жолугушууларды  уюштуруу

Ангемелешүү

15-декабрь

Класс  жетекчилер

Соцпедагог, уюштуруучу, ИДН кызматкери

3

Сабакты  көп  калтырган  окуучулар  менен  иштөө

Ата-эне, окуучу  менен  аңгемелешүү

19-декабрь

Соцпедагог,  класс  жетекчилер

4

1-декабрь  Бүткүл  дүйнөлүк  СПИД ге  каршы күрөшүү  күнү

Тарбиялык  сааттар 7-11-класстар

1-декабрь

Соцпедагог, уюштуруучу, класс  жетекчилер

5

Видеобайкоого  жана  ишеним почтасына  анализ

Акт

29-декабрь

Мектеп  администрациясы

 

                             Январь

 

 

 

1

Сабакты  калтырган  балдар  менен  иштөө

 

 

Предметтик  мугалимдер, соцпедагог

2

Ата-энеси  чет  жакта  иштеген  балдар  менен  иштөө

 

 

Тарбия  завуч,  соцпедагог, класс  жетекчилер

3

Сабактан  жетишпеген  окуучулар  менен  иштөө

 

 

 

Класс  жетекчилер,  соцпедагог,  мугалимдер

4

Спорттук  оюндар

9-11-класстын окуучулары арасында мелдеш

3-10-январь

Дене тарбия мугалимдери

5

Ата-энелер  жыйналышы

1-11-класстар

15-январь

Класс  жетекчилер

Мектеп  администрациясы

6

Видеобайкоого  жана  ишеним почтасына  анализ

Акт

29-январь

Мектеп  администрациясы

 

                              Февраль

 

 

 

 

Жаны  келген  окуучулар  менен  иштөө

 

 

Класс  жетекчилер,  соцпедагог

 

Кылмыштуулуктун  алдын  алуу  боюнча  иш  чаралар

 

 

Класс  жетекчилер, кылмыштуулуктун  алдын  алуу  кенешинин  мүчөлөрү

 

 

Туруксуз  үй-бүлөнүн  балдары  менен  иштөө

 

 

Класс   жетекчилер

Соцпедагог

 

                                    Март

 

 

 

 

Ден  соолукка  кам  көрүү  боюнча  түшүндүрүү  иштерин  жүргүзүү

 

 

Медицина  кызматкерлери,

Ден  соолук  комитети

Соц  педагог

 

Сабакты  себепсиз калтырган  окуучулар  менен  иш  алып  баруу

 

 

Класс  жетекчилер, мугалимдер

 

Ата-энелердин  арасында  түшүндүрүү  иштерин  жүргүзүү

 

 

Класс  жетекчилер

 

Таланттуу  окуучуларга  камкордук  көрүү  боюнча  иш  чаралар

 

 

Мектеп  администрациясы,  предметтик  мугалимдер

 

                             Апрель

 

 

 

 

Үй-бүлөдөгү  зордук-зомбулуктун  алдын  алуу

 

 

Соцпедагог  класс  жетекчилер

 

Тарбиясы  оор  балдар  менен  иш  алып  баруу

 

 

Тарбия  завучу

Соцпедагог

Класс  жетекчилер

ИДН  кызматкерлери

 

Аз  камсыз  болгон  үй-бүлөнүн  балдары  менен  иш  алып  баруу

 

 

Соцпедагог

Класс  жетекчилер, социалдык  кызматкер

 

                              Май

 

 

 

 

Тарбиясы  начар  балдар  менен  иштөө

 

 

Класс  жетекчилер

соцпедагог

 

Таланттуу  окуучулардын  жетишкендиктерин  иликтөө

 

 

Администрация

соцпедагог

 

Окуучулардын  жайкы  эс  алуусун  уюштуруу

 

 

Класс  жетекчилер,  ата-энелер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       «Бекитемин»

                                    Мектеп  директору: __________________Эмилбекова  Э. Д.

                                                                       «_______»_____________2017-жыл

М. Ноорузбаев  атындагы  жалпы  билим  беруу  мектебинин  эне  тил  тобунун  усулдук  бирикмесинин  иш  планы.  2017-2018-окуу  жылы

Иштелуучу  иштин  мазмуну

Убагы

Ким  аткарат

Эскертуу

1

Кенешме № 1

1.      2016-2017-окуу жылында  усулдук  бирикменин  ишине  толук  анализ  беруу.

2.      2017-2018-окуу  жылына  карата  усулдук  бирикменин  планын  кошумча  алымча  менен  бекитуу.

3.      Билим  беруунун  жаны  стандартына  ылайык  календарлык  планды,  сабактык  планын  талкуулап  бекитуу.

4.      Уюштуруу иштери

 

 

 

 

Август

 

Сентябрь

 

 

УБ нын  мучолору:

Акунова  Н

Жундубаева  Б.

Элебесова  А.

 

2

Кенешме № 2

1.      КР нын  мамлекеттик  тилинин  уч айлыгын  откоруу. 

2.      Иштелуучу  иш  чаралардын  графигин  тузуу.

3.      Эне  тили  декадасын отуу

4.      Чейректик  мониторинг

 

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

УБ нын  мучолору:

Акунова  Н

Жундубаева  Б.

Элебесова  А.

 

3

Кенешме № 3

1.      5-6-класстарда  окуу техникасын  текшеруу,  мониторинг  жургузуу.

2.      12-декабрь  Улуттук  адабият  кунуно  карата  иш  чараларды  откоруу.

 

 

Декабрь

УБ нын  мучолору:

Акунова  Н

Жундубаева  Б.

Элебесова  А.

 

4

Кенешме № 4

1.      Окуучулардын  сабаттуулугун,  кол  жазмасын  текшеруу.  Энетили  сабактарынан  дептерлердин  абалы.

2.      Сабатсыз  жазган,  жетишпеген  окуучулар  менен  иштоонун  абалы.

 

 

Январь

Февраль

Март

 

 

УБ нын  мучолору:

Акунова  Н

Жундубаева  Б.

Элебесова  А.

 

5

Кенешме № 5

1.      Кыргыз  адабият  сабактарынын  берилиши.  Жазуу  иштеринин  абалы  дил  баян,  баяндамалар.

 

Апрель

Май

УБ нын  мучолору:

Акунова  Н

Жундубаева  Б.

Элебесова  А.

 

6

Кенешме № 6

1.      2017-2018-окуу  жылында  аткарылган  иштерди  анализдоо.

2.      2018-2019-окуу  жылына  карата  УБнин  планын  тузуу.

 

 

Май

июнь

УБ нын  мучолору:

Акунова  Н

Жундубаева  Б.

Элебесова  А.

 

                                                                         «Бекитемин»         

                                    Мектеп  директору: _________________Эмилбекова  Э. Д.

2017-2018-окуу  жылында  «Чет  тилдерди  уйротуу»  усулдук  бирикмесинин     жылдык  иш  планы

Иштелуучу  иш  чаралар

Мооноту

Ким  аткарат

 

1

 

2

 

 

3

4

№ 1  Кенешме

  Жаны  окуу  жылына  окуу  планын  талкулоо,  пландаштыруу.

  Орус  тили  жана  адабияты,  чет  тили  боюнча  келген  китептер  боюнча  талкуу  жургузуу.

  Тексттик  тапшырмаларды  даярдоо.

  Начар  окуган  окуучулар  менен  иш  алып  баруунун  планын  тузуу.

 

Август

 

Сентябрь

 

 

Дайыма

Октябрь

               УБ

Жетекчиси, мучолору:

Аширова  Д. Б.

 

УБ мучолору

 

УБ  мучолору

 

1

2

3

 

4

№ 2   Кенешме

   1 чейректин  жыйынтыгы.

Орус  адабияты  боюнча ачык  сабак  отуу.

   Таланттуу  окуучулар  менен  иш  алып  баруунун  планын тузуу.

   Доклад:  «Творчество  А. С. Пушкина»

Ноябрь

 

Ноябрь

Дайыма

Декабрь

УБ  мучолору

Аширова  Д.

 

УБ  мучолору

Мырзакожоева  Д.

 

1

2

3

 

4

№ 3 Кенешме

     2- чейректин  жыйынтыгын  чыгаруу.

   Англис  тили  боюнча  ачык  сабак  отуу

Инновациялык  методдор  менен  сабак  отуу  технологиялары.

   «Чет  тилдерди  уйротуу»  бирикмесинин  декадасын  откоруу

 

Январь

Январь

Январь

 

Январь

УБ  мучолору

Омурзакова А.

 

Омурзакова  А.

 

УБ  мучолору

 

1

 

2

 

3

№ 4  Кенешме

  3 чейректин  жыйынтыгын  чыгаруу

 

Орус  тили  сабагынан  ачык  сабак  отуу

 

«Кызыктуу  оюндарды  ойноо  аркылуу  чет  тилин  уйронобуз»  (доклад)

 

Апрель

 

Апрель

 

Май

УБ   мучолору

Мырзакожоева  Д.

 

Омурзакова  А

 

Аширова  Д.

УБ  мучолору

 


                                                                                                         «Бекитемин»

                                                                              Мектеп  директору: ____________Эмилбекова Э. Д.   

                  М.Норузбаев  орто  мектебинин  «Табигый  топ»  усулдук бирикмесинин  2017-2018-окуу

                                                                               жылындагы  жылдык  планы.


Каралуучу  маселелер

мѳѳнѳтγ

Ким  аткарат

Кайда  каралат

ресурсттар

Кγтγлγγчγ  натыйжа

1

2016-2017-окууу  жылына  отчет.Ѳндγрγштγк  пландарды  талкулоо, сааттарды  бѳлγштγрγγ

август

УБ  мугалимдери

Усулдук  кеңеште

Окуу жана  мтодикалык  китептер

План  иштеп  чыгуу

2

Мугалимдер  жѳнγндѳ  маалыматтарды  тактоо.Кыргыз  тили  кγнγнѳ  карата  иш-чараларга  активдγγ  катышу.

сентябрь

УБ  мугалимдери

Усулдук  кеңеште

Ѳздγк  китепчелер

Маалымат  алуу

3

Насаатчы  мугалимдерди  жаш  мугалимдерге  бекитγγ  аларга  дайыма  жардам  берип  туруу

сентябрь

УБ  мугалимдери

Усулдук кеңеште

Ѳздук  китепче 

Тажрыйба  алуу

4

Усулдук  кеңешме  ѳтγγ

сентябрь

УБ  жетекчиси

 

УБ  планы

 

5

Демократиялык  шайлоо  ( доклад)

октбярь

УБ  жетекчиси

Усулдук  кеңеште

Ѳздγк   китепче

Маалымат  алуу

6

Дене  тарбия  сабагы  боюнча  ачык  сабак

октябрь

Айтбеков

Усулдук  кеңеште

Окуу методикалык  китептер

Усулдук  жардам  алуу

7

Усулдук  кеңешме ѳтγγ

октябрь

УБ  жетекчиси

 

УБ  планы

 

8

Мектеп  ичинде  ѳтγлγγчγ  предмет  аралык  олимпиадага  окуучуларды  даярдоо

ноябрь

УБ  мугалимдери

Усулдук  кеңеште

 

Тесттерди  тγзγγ

9

Мугалимдердин   ѳз  ара  сабакка  катышуулары,тажрыйба  алмашуусу. I-че йректин  жыйынтыгы.

ноябрь

УБ  мугалимдери

Усулдук кеңеште

портфолио

Маалымат  топтоо

10

Усулдук  кеңешме  ѳтγγ

Ноябрь

УБ  жетекчиси

 

Маалымат  баракчасы

Маалымат  топтоо

11

Мыкты  мугалимдердин  сабактарын  «Кут  билим»  «Кут  билим  сабак»  газеталарына  даярдап  жиберγγ

Декабрь

УБ  мугалимдери

Усулдук  кең еште    

Yлгγлγγ  сабактын паланы, иштелмеси

Усулду жайылтуу

12

Райондук  олимпиадага  даярдоо жиберγγ

декабрь

УБ  мугалимдери

Усулдук  кеңеште

УБ  графиги

Тесттерди  тγзγγ

13

Усулдук  кңешме  ѳтγγ

декабрь

УБ  жетекчиси

 

УБ планы

 

14

Шыктуу  окуучулар  менен  иштѳѳнγ  улантуу

январь

УБ  мугалимдери

Усулдук кеңеште

План  иштелме

Мониторинг

15

Айрым  сабактардан   жетишпеген  окуучулар  менен  иштѳѳнγ  улантуу

январь

УБ  мугалимдери

Усулудук  кеңеште

 

мониторинг

16

Жаш  мекен  коргоочуларынын  конкурсу

февраль

УБ  мугалимдери

Усулдук  кеңеште

 

Конкурстун жыйынтыгы

17

Тарых  музейине  саякат

февраль

УБ  мугалимдери

Усулдук кеңеште

 

Тарыхый  ин сандардын ѳмγрγ менен  таанышуу

18

Кана  эмесе  кыздар!  конкурсу

март

УБ  мугалимдери

Усулдук  кеңеште

 

Конкурстун  жыйынтыгы

19

География  сабагы  боюнча  ачык  сабак

март

Асаналиев

Усулдук  кеңеште

Сабактын  планы,

шутелмелер

Усулду  жайылтуу

20

Усулдук  кеңешме  ѳтγγ

март

УБ  жетекчиси

 

УБ  планы

 

21

География,биология,  тарых  сабактары боюнча  ОРТга  даярдоо

апрель

УБ  мугалимдери

Усулдук  кеңеште

ОРТ  боюнча  иштелмелер

Мониторинг

22

ММК-ѳкмѳттѳгγ   тѳртγнчγ  бийлик(ачык  сабак)

апрель

УБ  жетекчиси

Усулдук  кеңеште

План  иштелмелер

Усулду  жайылтуу

23

Усулдук  кеңешме  ѳтγγ

аперль

УБ  жетекчиси

 

УБ  планы

 

24

Алардын  эрдиги  тγбѳлγккѳ  унутулбайт

май

УБ  жетекчиси

Усулдук  кеңеште

Ѳздγк  китепче

Маалымат  алуу

25

Окуучларды  кѳчγрγγ  мамлекеттик экзамендерге даярдоо  4-чейректин жыйынтыгы

май

УБ  мугалимдери

Усулдук  кеңеште

 

Баа  мониторинг

26

Усулдук кеңешме  ѳтγγ

май

УБ  жетекчиси

 

УБ  планы

 


                                                     
           

                             


                                                                                 «Бекитемин»

                                               Мектеп  директору: __________________Эмилбекова Э. Д.

                                                           «_______»_______________2017 – жыл

           М. Ноорузбаев  атныдагы  жалпы  орто  билим  беруу  мектебинин      башталгыч  класстарынын  бирикмесинин  2017 – 2018 –окуу  жылына           карата  иш  планы

Иштелуучу  иштин  мазмуну

Убагы

Ким  аткарат

 

1

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

Кенешме № 1

         2017-2018-окуу  жылында  усулдук  бирикменин  ишине  толук  анализ  беруу

        2017-2018-окуу  жылына  карата  башталгыч  класстарынын  усулдук  бирикмесинин  планын  кошумча  алымча  менен  бекитуу

      Билим  беруунун  жаны  стандартына    ылайык  календарлык  планды,  сабактардын  пландарын  талкуулап  бекитуу

     Уюштуруу  иштери

 

 

 

 

Август

 

Сентябрь

УБ нын  мучолору:

Ташкенова Б.

Асанкожоева А.

Каткелдиева  К.

Алиева Д

Жумалиева  Н.

 

 

 

1

 

2

 

3

Кенешме №

2-4-класстарда  окуу  техникасын  текшеруу  мониторинг  жургузуу

    Кыргыз  тили,  адабий  окуу  сабактарынын  берилиши

   Окуучулардын  сабаттуулугун, коллиграфиясын  текшеруу

 

 

Октябрь

УБ нын  мучолору:

Ташкенова Б.

Асанкожоева А.

Каткелдиева  К.

Алиева Д

Жумалиева  Н.

 

 

 

1

 

 

2

Кенешме № 3

       Таланттуу,  жондомдуу  жана  айрым  сабактардан  жетишпеген  окуучулар  менен  иштоонун  абалы

      Математика,  мекен  таануу  сабактарынын  берилиши.

Окуучулардын  математикалык  сабаттуулугун  текшеруу  2-4-класс

 

 

 

 

Ноябрь  декабрь

УБ нын  мучолору:

Ташкенова Б.

Асанкожоева А.

Каткелдиева  К.

Алиева Д

Жумалиева  Н.

 

 

 

1

 

 

 

2

Кенешме № 4

    Алфавиттик  принцип,  фонеманы  кабыл алуу,  шар  окуу, соз  байлык,  окуп  тушунуу  ыкмаларын  пайдалануу  менен  отулгон  сабактардын  абалы  1-4-класс

   Башталгыч  класстардын  декадасы2

 

Январь

 

 

 

Февраль

УБ нын  мучолору:

Ташкенова Б.

Асанкожоева А.

Каткелдиева  К.

Алиева Д

Жумалиева  Н.

 

 

 

1

 

2

 

3

Кенешме  № 5

     Окуу  техникасын  текшеруу,  мониторинг  жургузуу 1-4-класс.

     Окуучулардын  сабаттуулугу,  коллиграфиясынын  абалы

     Адеп,  корком  онор, ТТКН сабактарынын  берилиши.

 

Март

 

Апрель

 

 

УБ нын  мучолору:

Ташкенова Б.

Асанкожоева А.

Каткелдиева  К.

Алиева Д

Жумалиева  Н.

 

 

 

1

 

2

Кенешме № 6

       2017-2018-окуу  жылында  аткарылган иштерди  анализдоо

       2018-2019-окуу  жылына  карата  болжолдуу  долбоорун  тузуу

 

Май

 

Июнь

УБ нын  мучолору:

Ташкенова Б.

Асанкожоева А.

Каткелдиева  К.

Алиева Д

Жумалиева  Н.

 

 

 

 

                        Усулдук  бирикменин  жетекчиси:   Ташкенова  Б. С.

                                                                                                    

                                                                                                            Бекитемин

Мектеп  директору:___________________Эмилбекова  Э. Д.

                                 Миф  усулдук  бирикмесинин  иш  планы  2017 – 2018 – окуу  жылы

Каралуучу  маселелер

мөөнөту

жооптулар

Кайда  каралат

Ресурстар

Кутулуучу  натыйжалар

 

1

Откон окуу  жылына  карата  сын- пикирлер

август

УБ  жет.

Усулдук   кенешмеде

Окуу  жана  методикалык  китептер

План  иштеп  чыгуу

2

МИФ  кенешмесинин  ишин  пландаштыруу

август

ОБ нин  усулдук  кенешмеде

Усулдук  кенешмеде

Жаны    китептери

Усулдук  бирикменин  чечими

3

Календарлык – тематикалык  пландар

август

УБ

Усулдук   кенешмеде

Анализ, мониторинг

Билим  сапаты

4

5-11-класстар  боюнча  окуу  китептерин  талдап  карап  чыгуу

Жыл  бою

Бирикме  мучолору

Усулдук  кенешмеде

Маалым  булактары

Портфолиолор

5

Райондук  усулдук  кенешменин  чечиминин  негизинде  мектептин  усулдук  кенешмесинин  иштерине  толуктоо киргизуу

сентябрь

ОБ нин  мучолору

Усулдук  кенешме

Окуу  программасы

Календарлык  пландар

6

Предметтик  ийримдердин  иш планын  иштеп  чыгуу

октябрь

Усулдук  бирикменин  мучолору

Усулдук  кенешмеде

 

 

7

1,-2,-3,-4- дептерлерди  уютуруу  жана  текшерип  туруу

Жыл  бою

УБ нин  мучолору

Усулдук  бирикмеде

 

 

8

Административдик  текшеруу  иштерди, тесттерди  иштеп  чыгуу

Жыл  бою

УБ нин  мучолору

Усулдук  бирикмеде

Тест,  текшеруу  иш  жыйнактары

Текшеруу  иштер, тесттер

9

Оз  билимин оркундотуу  боюнча   темалардын  устундо  иштоо

Ар  бир  чейректе

УБ нин  мучолору

Усулдук  кенешмеде

 

 

10

Усулдук  бирикмедеги  мугалимдердин  кесиптик   билимин  жогорулатуу (график  боюнча)

Убагы  менен

УБ  нин  мучолору

Усулдук  кенешмеде

график

Перспективалык  план

11

Автордук  ынгайланган,  эксприменттик  программаларды  иштеп  чыгуу

Жыл  бою

Усулдук  бирикменин  мучолору

Усулдук  кенешмеде

Кошумча  маалымат  булактары

Автордук  программалар

12

Усулдук  бирикменин  жаш  мугалими  менен иштоо

Жыл  бою

Алиева  Ж.

Усулдук  кенешмеде

Окуу  метод  куралдар,  газета,  журналдар

План,  сабактын  иштемелери

13

Чейректерде  ачык  сабактарды  отуп  туруу

1)       Г. Сейдалиева  математика  сабагы  боюнча

2)      Б. Муканбетова  математика  сабагы  боюнча

3)      Ж. Алиева  математика  сабагы  боюнча

4)      Р. Хамидова  информатика  сабагы  боюнча

 

 

Декабрь

ОБ нин  мучолору

Пед   кенешмеде

Б. Муканбетова

Г. Сейдалиева

Ж. Алиева

Р. Хамидова

Ачык  сабактардын  иштелмелери  анализдер

14

Ички  козомолдун  жыйынтыктары (экспресс информациялык ж.б.)

Чейрек  ичинде

ОБ.

Пед  кенешмеде

Анализ,  мониторинг

Билим  сапаты

15

Интеллектуалдык  марафонго  материалдарды  даярдоо  жана  отуу

Ноябрь

УБ  нин  мучолору

Усулдук  кенешмеде

Мугалимдер  5-11-кл. окуучулары

Токтом  жыйынтык

16

Окуучуларды олимпиадага  даяр  иш  планын  иштеп  чыгуу  жана  аткаруу

Жыл  бою

УБ нин  мучолору

Пед  кенешмеде

Усулдук  бирикменин мучолору

Иш  планы  графиги,  олимпиаданын  жыйынтыгы

17

Таланттуу  жана  начар  окуган  окуучулар  менен  иштоо

Жыл  бою

УБ нин  мучолору

Пед  кенешмеде

УБ нин мучолору

Билим  сапаты

18

Мыкты  тажрыйбаларды  иштеп  чыгуу  (кимдикин  жайылтабыз)

Жыл  бою

УБ. Жет.

УБ  кенешмеде

УБ  нин  мучолору

Сабактын  иштелмелери

19

Насаатчылыктын  турдуу  формаларын  иштеп  практикалоо

Жыл  бою

Ж. Алиева

Усулдук  бирикмеде

Насаатчы,  жаш  мугалим

Насаатчылык  иштер

20

УБ нин  кенешмелердин,  семинар,  тегерек  столдорду,  чыгармачылык  отчетторду  откоруу

Январь

февраль

МИФ  тобу

Усулдук  кенешмеде

Мугалимдер,  окуучулар

Иштин  жыйынтыгынын анализдери

21

Жазуу  иштеринин  абалы

Дайыма

УБнин  мучолору

УК де

Текшеруу иш,  тест  дептерлери

Жакшыртуу  боюнча  иш  чаралар

22

Доклаттар

Чейрек  сайын

УБ нин  мучолору

УК де

Маалыматтар

Сунуштар,  пикирлер

23

Усулдук  бирикменин  атынан  «Жылдын  мугалими», «Эн  мыкты класс  жетекчи»  конкурсуна  катышуучу  мугалимдин  кондитатурасына  корсотуу

Март

УБ нин  мучолору

УК де

мугалимдер

Сунуштар,  пикирлер

24

Окуучулардын  чыгармачылык  коргозмосун  уюштуруу

Апрель

Класс  жетекчи  жана  предмет  мугалими

Мектепте

Окуучулар

Геометриялык  фигуралар,  стенттер,  рефераттар

25

Окуучуларды  экзаменге  даярдоо экзамендин  тапшырмаларын  чыгаруу

Май

 

УК де

9 – 11 – класстын  окуучулары

Тапшырмалар

26

Экзамендин  жыйынтыгы,  жылдын  жыйынтыгын  чыгаруу

Июнь

Экзаменаторлор

УК де

УБ нин  мучолору

Экзамендин  жыйынтыгы

 

мектеп   директору  Эмилбекова Э.Д

___________________________

«____»_____________2016-жыл

 

М.Ноорузбаев  атындагы  орто  мектебинин

башталгыч  класстарынын  усулдук  бирикмесинин

иш  планы

2015-2016-окуу  жылы

 

Иштелүүчү  иштин  мазмуну

Убагы

Ким аткарат

 

Кеңеш №1

1.    2014-2015-окуу жылында  башталгыч  класстар  боюнча  иштелген  ишке  толук анализ берүү.

2.    2015-2016-окуу  жылына  карата усулдук  бирикменин  иш  планын  бекитүү

3.    Калыптандыруучу  баалоо, баалоонун түрлөрү  (Доклад)

Сентябрь

Усулдук  бирикменин  мүчөлөрү

 

Каткелдиева 

Алиева  Д.

Элебесова  С.

Ташкенова  Б.

Асанкожоева 

 

Кеңеш №2

1.    Алфавитти  билүү,  алфавиттик  принцип деген  эмне? (Доклад)   

2.    Фонеманыкабылалуудегенэмне? (Доклад)

 

3.     Калыптандыруучу  баалоонун ыкмаларын  ар бир сабакта колдонуу.

4.    «Бирге  окуйбуз» долбоору  боюнча семинар, ачык  сабактарды  өтүү.

 

Октябрь 

Ноябрь

Ташкенова Б.

Усулдук  бирикменин  мүчөлөрү

 

Асанкожоева  Каткелдиева

 

Кеңеш №3

1.     Шар окуу  ыкмалары кандай? (Доклад)

2.    Башталгыч  класстарынын  декадасын өткөрүү,  жыйынтыгын  чыгаруу

3.    Окуу  техникасын  текшерүү мониторинг   жүргүзүү.

4.    үй-бүлөөлүк  окутууну  уюштуруу

5.    Жаш  мугалимге  жардам

6.    Учурдагы  иштерге  анализ

Декабрь

Усулдук  бирикменин  мүчөлөрү

 

Алиева  Д.

Элебесова  С.

Ташкенова  Б.

 

 

 

 

 

 

Кеңеш №4

1.     Сөз   байлык  (доклад)

2.    Окуучулардын  коллиграфиясын  текшерүү

3.    Айрым  сабактардан  жетишпеген  окуучулар  менен  иштөө   абалын  кароо

4.    Таланттуу, жөндөмдүү  окуучулар  менен  иштөө абалын  кароо.

 

Январь

Февраль

Март

Усулдук  бирикменин  мүчөлөрү

 

Алиева  Д.

Элебесова  С.

Ташкенова  Б.

 

Кеңеш №5

1.    Окуп  түшүнүү  ыкмалары (Доклад)

2.    Окуучулардын  өз  алдынча  иштөө   боюнча, топ менен  иштөө,  өзүн-өзү, бири-бирин  баалоо  боюча тажрыйба  алмашуу  менен  талкуу  жүргүзүү.

3.    1-4-класстарында мекен  таануу, адеп  сабактарынын  берилиши

 

Апрель

Май

Усулдук  бирикменин  мүчөлөрү

Каткелдиева 

Алиева  Д.

Элебесова  С.

Ташкенова  Б.

Асанкожоева 

Кеңешме  №6

1.     2015-2016-окуу  жылында  аткарылган  иштерди  анализдөө,  жыйынтыктоо

2.    2016-2017-окуу  жылына  карата  бирикменин  планынын  долбоорун  түзүү.

Июнь

Усулдук  бирикменин  мүчөлөрү

Каткелдиева 

Алиева  Д.

Элебесова  С.

Ташкенова  Б.

Асанкожоева 

 

 

 

 

 

 

     Башталгыч  класстын  Усулдук  бирикмесинин  жетекчиси:                 

                             Ташкенова  Бактыгүл.


                                                                                «Бекитилди»

                                                                                                           Мектеп директору:                            Эмилбекова.Э.Д

 

 Эне тил усулдук  бирикменин  2015-2016-окуу жылы

                        үчүн  иш  планы               

                                                                                       

Иштелуучу  иш  чаралар

мѳѳнѳту

Ким аткарат

1

Ѳткѳн окуу  жылынын  жыйынтыгын  анализдѳѳ жана жаңы окуу жылынын иш планын иштеп чыгуу

август

УБ нин жетекчиси

2

Окуучулардын  сабаттуулугунун  устундѳ  иштѳѳ

Жыл бою

мугалимдер

3

Окутуунун  жана  тарбиялоонун биримдиги – билим берүү системасын реформалоонун артыкчылыктуу  багыты.(доклад)

август

Жүндүбаева.Б.К.

4

Усулдук бирикменин жобосу менен тааныштыруу

август

УБ нин жетекчиси

6

Сабактын  календардык жана күндѳлүк пландарын «Улуттук» куррикулиумдун  негизинде түзүү

 

 

7

2015-2016-жылга карата УБ нин планын түзүү бекитүү,календардык-тематикалык планды тузуу

август

мугалимдер

8

Жѳндѳмдүү окуучулар менен иштѳѳ,кружоктордун планы жана класстан тышкаркы иштердин планын тузуу жана бекитуу

сентябрь

мугалимдер

9

Окуучулардын  сабаттуулугунун  устундѳ  иштѳѳ

Жыл бою

мугалимдер

 

 

                      10

Ѳз билимин  ѳркундѳтуу  боюнча  темалардын  устундѳ иштѳѳ   

Жыл бою

мугалимдер

11

Компетенттуулукту  эске алуу менен билим беруунун мазмунун  ѳркундѳтуугѳ  жетишуу

Жыл бою

Мугалимдер

11

УБ нин мугалимдеринин кесиптик жогорулатуучу курстардан  ѳтуусу

Жыл бою

 

12

Программалар автордук иштелмелер,нускамаларды иштеп чыгуу

Жыл бою

 

13

«Сен  үчүн  жаным  курман  эне  тилим »

деген  темада  иш  чараларды ѳтуу (дилбаян,реферат)

Сентябрь

мугалимдер

14

Административдик  тесттерди иштеп чыгуу

Октябрь

мугалимдер

15

Сапаттуу билим беруунун негизи катары окуучунун класстын  мектептин деңгээлинде билим  берүү  процессинин  натыйжаларын  кѳзѳмѳлдѳѳнун жана диагностикалоонун  методдорун киргизуу

Жыл  бою

Мугалимдер

16

Ачык сабактарды  жана класстан  тышкаркы иштерди  ѳткѳруу планы  жана  графиги

ноябрь

мугалимдер

17

Интерактивдуу  методдорду  колдонуп  ѳтуу  кластер, сабак-диспут, сабак сахна, сабак- конференция, инсерт, диаграмма, БББ ж.б. 

Жыл бою

мугалимдер

18

5-11- класстарда кыргыз тили  жана  адабият сабактарынан интеллектуалдык марафонго материалдарды даярдоо жана ѳтүү.

ноябрь

 

19

Мектепте  предметтик  олимпиадаларды  ѳткѳрүү  жана кийинки этаптарга  даярдоо

ноябрь

мугалимдер

20

Окуучулардын  билим  сапатынын  мониторингин түзүү, талдоо,отчет  даярдоо

декабрь

мугалимдер

21

«Кыргыздын  улуттук  каада-салттарын ѳнүктүрүү  » деген  темада доклад

январь

Элебесова.А.А.

22

Окуучулардын  арасында  кркѳм  окуу,манас,дастан  айтуу,макал-ылакап, жаңылмач боюнча конкурс  уюштуруу

январь

мугалимдер

23

Биз Манастын урпактарыбыз. Класстар  арасында  команда  түзүп, мектеп  ичинде телетаймаш  ѳткѳрүү.

февраль

мугалимдер

24

Жѳндѳмдүү  окуучулар  менен  иш  алып  барууну күчѳтүү  жана  кѳзѳмлдѳѳ.

Жыл  бою

УБ нин жетекчиси

25

«Жыл  мугалими»,»Эң  мыкты  класс жетекчи» конкурсуна  катышуу  үчүн  мугалимдерден  кѳрсѳтүү

март

УБ нин жетекчиси

26

Педагогикалык  окууларды  ѳтүү. Кыргыз  тили жана  адабиятын  окутуунун технологиясы.Азыркы  сабактарга  коюлуучу  талаптар.

апрель

Жүндүбаева.Б.К.

27

Окуу  жылдын  ичинде  пландуу  текшерүүлѳр (дилбаян, баяндама, жат жазуу,тест)  алуу.

апрель

УБ нин жетекчиси

28

Окуучуларды экзамендик  дилбаян,баяндама  иштерине  даярдык

Апрель,май

Мугалимдер

29

Жыл  боюнча  иштердин  жыйынтыгы

май

УБ нин жетекчиси

30

Коюлган  проблеманын  аткарылышын  анализдѳѳ

май

УБ нин жетекчиси

31

Ички  кѳзѳмѳлдүктүн  жыйынтыктары(информациялык,аналитикалык маалыматтар,диогностикалар)

май

мугалимдер

 

                                                                     «Бекитилди»

                                                                                                           Мектеп директору:                            Эмилбекова.Э.Д

Эне  тил  усулдук  бирикмесинин  2015-2016-окуу жылы үчүн  иш  планы               

                           1  кеңешме                                                                     


Иштелуучу  иш  чаралар

мѳѳнѳту

Ким аткарат

1

Ѳткѳн окуу  жылынын  жыйынтыгын  анализдѳѳ жана жаңы окуу жылынын иш планын иштеп чыгуу

август

УБ нин жетекчиси

2

Окуучулардын  сабаттуулугунун  устундѳ  иштѳѳ

Жыл бою

мугалимдер

3

Окутуунун  жана  тарбиялоонун биримдиги – билим берүү системасын реформалоонун артыкчылыктуу  багыты.(доклад)

август

Жүндүбаева.Б.К.

4

Усулдук бирикменин жобосу менен тааныштыруу

август

УБ нин жетекчиси

5

Сабактын  календардык жана күндѳлүк пландарын «Улуттук» куррикулиумдун  негизинде түзүү

 

 

6

2015-2016-жылга карата УБ нин планын түзүү бекитүү,календардык-тематикалык планды тузуу

август

мугалимдер

                                   2- кеңешме

7

Жѳндѳмдүү окуучулар менен иштѳѳ,кружоктордун планы жана класстан тышкаркы иштердин планын тузуу жана бекитуу

сентябрь

мугалимдер

8

Окуучулардын  сабаттуулугунун  устундѳ  иштѳѳ

Жыл бою

мугалимдер

                          9

Ѳз билимин  ѳркундѳтуу  боюнча  темалардын  устундѳ иштѳѳ   

Жыл бою

мугалимдер

10

Компетенттуулукту  эске алуу менен билим беруунун мазмунун  ѳркундѳтуугѳ  жетишуу

Жыл бою

Мугалимдер

11

УБ нин мугалимдеринин кесиптик жогорулатуучу курстардан  ѳтуусу

Жыл бою

 

12

Программалар автордук иштелмелер,нускамаларды иштеп чыгуу

Жыл бою

 

13

«Сен  үчүн  жаным  курман  эне  тилим »

деген  темада  иш  чараларды ѳтуу (дилбаян,реферат)

Сентябрь

Мугалимдер

14

Административдик  тесттерди иштеп чыгуу

Октябрь

Мугалимдер

15

Сапаттуу билим беруунун негизи катары окуучунун класстын  мектептин деңгээлинде билим  берүү  процессинин  натыйжаларын  кѳзѳмѳлдѳѳнун жана диагностикалоонун  методдорун киргизуу

Жыл  бою

Мугалимдер

                                  3-кеңешме

16

Ачык сабактарды  жана класстан  тышкаркы иштерди  ѳткѳруу планы  жана  графиги

ноябрь

Мугалимдер

17

Интерактивдуу  методдорду  колдонуп  ѳтуу  кластер, сабак-диспут, сабак сахна, сабак- конференция, инсерт, диаграмма, БББ ж.б. 

Жыл бою

Мугалимдер

18

5-11- класстарда кыргыз тили  жана  адабият сабактарынан интеллектуалдык марафонго материалдарды даярдоо жана ѳтүү.

ноябрь

 

19

Мектепте  предметтик  олимпиадаларды  ѳткѳрүү  жана кийинки этаптарга  даярдоо

ноябрь

Мугалимдер

20

Окуучулардын  билим  сапатынын  мониторингин түзүү, талдоо,отчет  даярдоо

декабрь

Мугалимдер

                      4-кеңешме

21

«Кыргыздын  улуттук  каада-салттарын ѳнүктүрүү  » деген  темада доклад

январь

Элебесова.А.А.

22

Окуучулардын  арасында  кркѳм  окуу,манас,дастан  айтуу,макал-ылакап, жаңылмач боюнча конкурс  уюштуруу

январь

мугалимдер

23

Биз Манастын урпактарыбыз. Класстар  арасында  команда  түзүп, мектеп  ичинде телетаймаш  ѳткѳрүү.

февраль

мугалимдер

24

Жѳндѳмдүү  окуучулар  менен  иш  алып  барууну күчѳтүү  жана  кѳзѳмлдѳѳ.

Жыл  бою

УБ нин жетекчиси

25

«Жыл  мугалими»,»Эң  мыкты  класс жетекчи» конкурсуна  катышуу  үчүн  мугалимдерден  кѳрсѳтүү

март

УБ нин жетекчиси

                     5-кеңешме

26

Педагогикалык  окууларды  ѳтүү. Кыргыз  тили жана  адабиятын  окутуунун технологиясы.Азыркы  сабактарга  коюлуучу  талаптар.

апрель

Жүндүбаева.Б.К.

27

Окуу  жылдын  ичинде  пландуу  текшерүүлѳр (дилбаян, баяндама, жат жазуу,тест)  алуу.

апрель

УБ нин жетекчиси

28

Окуучуларды экзамендик  дилбаян,баяндама  иштерине  даярдык

Апрель,май

Мугалимдер

29

Жыл  боюнча  иштердин  жыйынтыгы

май

УБ нин жетекчиси

30

Коюлган  проблеманын  аткарылышын  анализдѳѳ

май

УБ нин жетекчиси

31

Ички  кѳзѳмѳлдүктүн  жыйынтыктары(информациялык,аналитикалык маалыматтар,диогностикалар)

май

мугалимдер

 


 

 

 

 

 

                 

                             

Comments