ОТЖП2015- 2016 -окуу  жылына  карата  М.Ноорузбаев  орто  мектебинин  иш  планы.

Жаңы  окуу  жылына  карата  уюштуруу  иштери.

Аткарылуучу  иш  чаралар

Мѳѳнѳту

Жооптуулар

Кайда  каралат

Ресурстар

Кутуучу  натыйжалар

1

Август  учетун  тактоо,  класс  комплектини  бекитуу.

1-5-сентябрь

Мектеп  директору

Эмилбекова  Э.Д.

Ѳндуруштук  кеңешме.

Учетту  тактоо  иш  кагаздары

Окуучулардын  саны  такталат,  класс  комплект  бекитилет

2

Класстык  журналдар  менен  камсыз  кылуу,  алардын  толтурулушуна  кѳзѳмѳл  кылуу.

1-5-сентябрь

Окуу  бѳлумунун  башчысы  Жундубаева  Б.К.

Ѳндуруштук  кеңешме.

Класс  жетекчилер,  мугалимдер.

Класстык  журналдар  бекитилет.

 

3

Окуучуларды  окуу  китептери  менен  камсыз  кылуу.

1-5-сентябрь

Китепканачы

Ѳндуруштук  кеңешме.

Окуу  китептери.

Камсыз  болот.

4

Окуу  кабинеттеринин  абалы,  жашылдандыруу,  эстетикалык  жактан  жабдуу,  окутууну  кабинет  системасына  ѳткѳруу.

Сентябрь  айы

Мектеп  администрациясы.

Ѳндуруштук  кеңешме.

Предметтик  мугалимдер.

Сабак  ѳтуу  кабинет  системасына  ѳткѳрулѳт.

5

Окуучулардын  ден  соолугун  чындоо  жана  кѳзѳмѳлдѳн  ѳткѳруу  максатында  медициналык  кароо  уюштуруу.

Сентябрь

апрель

Мектеп  администрациясы

Ѳндуруштук  кеңешме.

 

 

6

Окуучулардын  келип  кетуусу,  алфавит  китеби,  окуучулардын  ѳздук  делолору  менен  иш  алып  баруу.

Дайыма

Окуу  бѳлумунун  башчысы

Жундубаева  Б.К.

Ѳндуруштук  кеңешме.

Алфавит  китеби,  ѳздук  делолор  буйрук  китеби.

Окуучулардын  келип  кетуу  кыймылы  такталат.

7

а)  Окуучулардын  социалдык  абалын  тактоо.   б)  Мектепке  тартылбаган  окуучуларды  изилдѳѳ  жана  аларды  тартуу

Сеннтябрь

 

 

Дайыма.

Тарбия  иштери  боюнча  орун  басар,  соц.  педагог,

 кл.  жетекчилер

Ѳндуруштук  кеңешме.

Окуучулардын  тизмеси.

Такталат.

8

Мектепте  ѳзун-ѳзу  башкаруу  уюмунун  иш  планын  тузуү.

Сентябрь

Эслебесова  А.А.

Кл.  жетекчилер  бирикмесинде

 

 

9

Уюшулган  клубдардын,  кружоктордун  иш  пландарын  иштеп  чыгуу  жана  бекитуу.

Сентябрь

Элебесова  А.А.

Кл.  жетекчилер  бирикмесинде

 

 

1-милдет.  Жаңы  технологияларды  колдонуу  менен  бардык  сабактардан  окуучулардын  билим  сапатын  1 %  жогорулатуу.

Фундаменталдык  предметтердин  окуучулардын  билим  алуусуна  мумкунчулуктѳрун  кеңейтуу.

1

1-сентябрь  «Билим  куну»  ачык  тарбиялык  сабактарды  ѳтуу. «Мамлекеттүүлүктү  бекемдѳѳ».

1-сентябрь

Кл.  жетекчилер.

Усулдук  бирикмелерде.

Эгемендуу  класстык  сааттардын  иштемелери.

Эгемендуулуктун  24 жылдыгына  карата  сабактар  ѳтулду.

 

2

 

Кыргыз  тили  -  «Мамлекеттик  тил»  жумалыгын  ѳткѳруу.

«Тилиңди  таза  тутам  десең- дилиңди  таза тут» дилбаяндардын  кароо  сынагы.

Дилбаяндарды  жаздыруу,  дубал  газеталарды  чыгаруу.

 

15-23-сентябрь

 

Сентябрь,октябрь

 

Кыргыз  тили  мугалимдери.

 

Усулдук  бирикмеде

 

Дил  баяндар,  дубал  газеталар.

 

Жумалык  ѳткѳрулуп  жыйынтыгы  чыгарылат.

3

Окуучулар  менен  инттелектуалдык   марафонду  ѳткѳруу.

Октябрь

Мектеп администрациясы  жана  пред.  мугалимдер

Усулдук  кеңешмеде

Жазуу  иштери.

Интеллектуалдык марафон  ѳткѳрулуп,  мектеп  ичиндеги  олимпиадага  даярдык  журѳт.

4

Математика  сабактардын  берилиш  абалы,  сабактарга  катышуу.

ноябрь

Мектеп  администрациясы

Метод  кеңешмеде

Окуучулардын  билим  сапаты,  мугалимдин  пландары

Математика   сабагынын  берилиши  кѳзѳмѳлдѳнѳт.

5

Сабактардан  1-чейрек  учун  контролдук  иштерди  алуу.                 1-чейректин  жыйынтыгы,  окуучулардын  билим  сапатынын  мониторингин  чыгаруу

Октябрь

Окуу  бѳлумунун  башчысы          Жундубаева  Б.К.

Пед.  кеңешмеде

Окуучуларды  текшеруу  иштери,  дил  баяндар,  тесттери,маалыматтар 

Пед  кеңешмеде  жыйынтыгы  чыгарылат.

6

Олимпиадага  жана тестке баруучу окуучулар  менен иштѳѳ ишинин абалы

октябрь

Окуу  бѳлумунун  башчысы          Жундубаева  Б.К.

Пед кеңешмеде

Олимпиадалык,тесттик иштер

Окуучулардын  даярдыгы

7

Спорттук  мелдештерди уюштуруу жана ѳтүү

октябрь

Организатор Элебесова.А.А.

Дене тарбия мугалими

Айтбеков.А.Я-Т.

УБ кеңешмеси

Атам ,апам  жана  мен

спорттук мелдеш

Окуучулардын ден соолугунун чыңдалышы

8

Мектеп  ичиндеги  олимпиаданы    ѳткѳруу.

Предметтер  боюнча  таланттуу окуучулар  менен  жекече  иш  алып  баруу.

Ноябрь

Мектеп  администрациясы,  предмет  мугалимдер.

Директор  алдындагы кеңешмеде.

Олимпиадалык  тапшырмалар.

Окуучулардын  билим  сапаты  текшерилет,  райондук  олимпиадага  катышуучу  окуучулар  аныкталат.

9

Улуттук  куррикулум  калыптандыруучу баалоо  окутуу  үчүн  баалоонун компоненттери боюнча тренинг ѳтүү

октябрь

Окуу бѳлүм  башчысы

Уб нин жетекчилери

УБ кеңешмеси

Ѳтүлгѳн  сабактар,сабактын анализдери

Мугалимдердин  ишмердүүлүгү  аныкталат Окутуу жакшырат

10

Сапатуу  билим  беруудѳ  интернет  булагынан  алынган маалыматтарды  сабактарда  колдонуу. 

Дайыма

Мугалимдер.

Ѳндүрүштүк  кеңешмеде

Маалыматтар  жаңылыктар  ж.б.

 

11

Декадада  улуттук  курри кулумдун негизинде  интеррактивдүү, иновациялык сабактардын ѳтүлүшү, окуучулардын  окуу  техникасы,кѳркѳм окуу  менен  түшүнүп  айтып  берүүсү, окуучулардын кол  жазмасын текшерүү,анализдѳѳ,мониторинг  

Жыл ичинде,

ай сайын

ноябрь

Окуу бѳлүм  башчысы

Уб нин жетекчилери

УБ нин мүчѳлѳрү

Пед  кеңеш

Ѳтүлгѳн  сабактар,сабактын анализдери

Мугалимдердин  ишмердүүлүгү  аныкталат Окутуу жакшырат

12

  ОИВТ,физика  сабактарында   окутууну  жакшыртуу  максатында  окуу  техникалык  каражаттарды  колдонуу.

декабрь

Мектеп  администрациясы.

Метод совет

Техникалык  каражаттар.

 

13

Окуучулардын  дневник,  жазуу  дептерлери,  тесттик,  текшеруу,  дил баян  дептерлеринин    текшерилиши  жана  абалы.

Ноябрь

Мектеп  администрациясы   Жундубаева  Б.К.

Метод  кеңешмеде

Дневниктер  жазуу  дептерлери

Окуучулардын  жазуу  дептерлеринин  абалы  каралат.

14

Тарых,  жаран  таануу   сабактарынын  берилиш  абалы.

февраль

Мектеп  администрациясы  

Директор  алдындагы кеңешмеде.

Сабактар  тестер,  тектеруу  иштери.

Сабактын  берилиши  каралат,  окуучулардын  билим  сапаты  текшерилет.

15

Окуучулардын  зоналдык  олимпиадага  даярдоо  жана  катышуу,  райондук  олимпиадага  даярдоо  жыйынтыгын  чыгаруу.

   январь

Мектеп  администрациясы     мугалимдер.

Пед    кеңешме.

Жыйынтыктары  жѳнундѳгу  маалымат.

Окуучулардын  билим  мапаты  аныкталат.

16

Химия,биология сабактарынын  берилиш абалы. Кружоктордун  иштеши  (бардык предметтер боюнча)

 

апрель

Мектеп  администрациясы  

Метод  кеңешмеде.

Дилбаяндар,  сабактар,  тестер,  жат  жазуулар.

Гуманитардык  сабактар  боюнча  окуучулардын  билим  сапаты,  мугалимдердин  иштѳѳ  ыкмасы  аныкталат.

17

Дневниктердин  абалы  жана  окуу  куралдарынын  сакталышы.

Декабрь

Жундубаева  Б.К.

Ѳндуруштук  кеңешмеде.

Дневниктер,  окуу  китептери.

Текшерилет.

18

II чейрек  алдында кыргыз тили, орус  тили сабактары  боюнча  административдик  текшеруу  иштери.

20-25-декабрь

Мектеп  директору  Эмилбекова  Э.Д.

Директор  алдындагы  кеңешмеде.

Тесттик  тапшырмалар,  методикалык  колдонмолор.

Кыргыз тили, орус тили сабактары  боюнча  билим  сапат  аныкталат.

19

1.жарым  жылдыктын  жыйынтыгы,   II  жарым  жылдыкка  милдеттер.

2. Тарбия  иштери  боюнча  жарым  жылдыктын   жыйынтыгы

30-декабрь

Мектеп  администрациясы,  Жундубаева  Б.К.

Организатор  Элебесова.А.А.

Пед.  кеңешмеде.

Пед.  кеңешмеде.

 

Маалымат,  мониторингдер  мугалимдердин  отчету.

I-жарым  жылдыктын  жыйынтыгы  чыгарылат.

20

Класстык  журналдардын,  окуучулардын  ѳздук  делолорун  текшеруу.

5-10-январь

Окуу  бѳлумунун  башчысы       Жундубаева  Б.К. 

Кл.  жетекчилер.

Директор  алдындагы  кеңешмеде.

Журналдар,  ѳздук  делолор.

Класстык  журналдардын,  окуучулардын  ѳздук  делолору  текшерилет.

21

Кылмыштуулукту  алдын  алуу  боюнча  биргелешкен  иш чаралардын жыйынтыгы.

январь

Соц.педогог.

Сейдалиева.Г.С.

Пед.кеңешмеде

Маалымат, анкета

Пед  кеңешмеде  жыйынтыгы  чыгарылат

22

Чет  тилдер  декадасы.  Чет  тилдердин  берилиш  абалы. 

Административдик  текшерүү

март

Усулдук  бирикменин  башчылары 

Усулдук  бирикмеде

Аудио,  видео  тасмалары,  окуу  китептери,  диалогдор.

Окуучулардын  чет  тилдерде  суйлѳѳсу  аныкталат.

23

1-5-класстарда  окуу  техникасы  жана  тушундуруу.

Ноябрь

апрель

Жундубаева  Б.К.

Метод  кеңешмеде

Окуу  китеби,  жомоктор,  аңгемелер.

Окуу техникасы  жана  окуп  тушунуусу  аныкталат.

24

2-3-класстарда  окуучулардын  негизги  сабактардан  билим  сапаты,  окуу  техникасы  жана  окуп  тушунуусу.

Декабрь

Башталгыч  класстардын  усулдук  бирикмеси.  Жундубаева  Б.К.

Метод  совете.

Окуу  китеби,  жат  жазуу,  текшеруу  иштери

2-3-класстарда  окуучулардын  негизги  сабактардан  билим  сапаты,  окуу  техникасы  жана  окуп  тушунуусу аныкталат.

25

Талантуу  жана  жѳндѳмдуу  окуучулар  менен  иш  алып  баруу  XXI кылымдын  интеллектуалы  кароо  сынагын  ѳткѳруу  жана  райондук  сынака  катышуу

Февраль

Мектеп  администрациясы  жана  мугалимдер.  Жундубаева   Б.К.

Метод    кеңешмеде

Моделдер,  проектилер.   Рефераттар,  докладдар.

Таланттуулугу,  жѳндѳмдуулугу  аныкталарт, окуучулардын  илимий  коому  пайда  болот.

26

Турмуш  тиричилик,  музыка,  кол  эмгек  сабактарынын  берилиш  абалы.

апрель

Мектеп  администрациясы  жана  мугалимдер.

Директор  алдындагы  кеңешмеде.

 

Окуучулардын  билим  деңгээли,  сабактардын  берилиши  аныкталат.

27

Окуучулардын  арасында  акын,  жазуучулар,  манас,  дастанчылар,  жамакчылардын  кароо-сынагын  жарыялоо.

Февраль

Кыргыз  тили  жана  адабият,  орус  тили  жана  адабият  мугалимдери.

Метод  совете.

Адабий  китептер,  жомоктор,  манас  эпосу.

Таланттуулугу,  жѳндѳмдуулугу  аныкталат.

28

1-4-класстар  арасында  «Китеп  биздин  досубуз»  фестивалын  ѳткѳруу.

Март

Китепканачы.

Директор  алдында кеңешмеде.

Адабий  китептер.

Окуучулардын  китеп  окууга  кызыгуусу  артат.

29

Китепканадагы  иш-чаралар :  «Китеп-биздин досубуз»  кѳргѳзмѳ  Библиографиялык  сааттар.  «Сѳздук-биздин  жардамчыбыз»  Китеп  суйуучулѳр  куну  Интеллектуалдык жумалык.  «Силер  учун»  Китеп  дуйнѳсунѳ  кош  келиңиздер.  Акыркы  жаңылыктар.  «Биздин  суйуктуу  акындар»,  «Жаратылыш  китептери  бизде»  экологиялык  кече  Конкурстар:  -«Эң  мыкты  китеп  куйѳрманы»  -«Эң  мыкты  китеп  окуучу  класс ».

Март

Китепканачы : Хамзаматова Д.               пред.  мугалимдер,  кл.  жетекчилер,  мектеп  администрациясы  Жундубаева  Б.К.

Директор  алдындагы  кеңешмеде.

Китепкана  адабият  чыгармалар.

Окуучуларды  китеп  окуганга  кызыктырылат.

30

Эне  тили  тобунун  декадасы

Кыргыз  тили жана адабияты  сабактарынын берилиш  абалы.

октябрь

Мектеп  администрациясы  жана  мугалимдер.

Усулдук  бирикмелер.

Окуучулардын  колунан  жаралган  кѳргѳзмѳлѳр.

Таланттуулугу,  жѳндѳмдуулугу  аныкталат.

31

Бутуруучу  класстарында  кыргыз  тили  жана  адабият,  орус  тили  жана  адабият,  математика  сабактары  боюнча  экзамендик  жазуу  иштеринин  абалы.

Март

Мектеп  администрациясы  жана  мугалимдер  Жундубаева  Б.К.

Метод  кеңешме.

Экзамендик  материалдар.

Окуучулардын  экзаменге  даярдыгы  каралат.

32

9  жана  11-класстарда  экзамен  берилуучу  сабактардан  административдик  текшеруу.

Март

Мектеп  жетекчилери   Жундубаева  Б.К.

Директор  алдындагы  кеңешмеде

Тесстер  текшеруу  иштер,  дил  баяндар.

Экзаменге  даярдыгы  текшерилет.

33

III чейректин  жыйынтыгын   чыгаруу,  окуучулардын  билим  сапатынын  мониторингин  талкулоо.

Апрель

Мектеп  жетекчилери  Жундубаева  Б.К.

Педаг. кеңешмеде.

Отчеттор

Окуучулардын  билим  сапаты  аныкталат.

34

Зона  аралык,райондук,областык  масштабда  өтүлгөн  олимпиаданын  жыйынтыгы

апрель

Мектеп  жетекчилери  Жундубаева  Б.К.

Педаг. кеңешмеде.

Олимпиада жыйынтыгы

Окуучулардын  билим  сапаты  аныкталат

35

География сабактарынын  берилиш  абалы

декабрь

Мектеп  жетекчилери  Жундубаева  Б.К.

Метод  бирикмеде

Тесттер  текшеруу  иштер

Окуучулардын  билим  сапаты  текшерилет.

36

Окуучулар  арасында  «Мыкты  окуучу  2015»  кароо  сынагын  жарыялоо.  Жобосун  иштеп  чыгуу.

Апрель

Мектеп  администрациясы.

Метод  советте

Жобо

Мыкты  окуучуну  аныктоо  учун.

37

«Бугунку  дуйнѳ,  ага  болгон  менин  кѳз  карашым»  аттуу  гуманитардык  багыттагы  предметтер  боюнча  илимий  конференция  ѳткѳруу.

Апрель

4-жумасы

Мектеп  директору     ММ жетекчилери       ММ  нын  жетекчилери. Метод  советте

Метод  советте

АТМ  тажрыйбалары,  китепкана

9-11-класстарда  таанып  билуунун  жаңы  формасын  ѳздѳштурушѳт.  Окуучулардын  ишмердуулугу  негизделет.

38

Дене тарбия, ДПМ сабактарынын  берилиши.

май

Мектеп  администрациясы  жана  мугалимдер.

Усулдук  бирикмелер.

Окуучулардын  колунан  жаралган  кѳргѳзмѳлѳр.

Таланттуулугу,  жѳндѳмдуулугу  аныкталат.

39

Жыйынтыктоо  аттестациясына  жана  кѳчуруу  экзамендерине  даярдыктарын  кѳруу.

Май

Мектеп  администрациясы  жана  мугалимдер.

Директор  алдындагы  кеңешмеде

Жобо  окуу  жылын  аяктоо  боюнча.

Жыйынтыктоо  аттастациясына  жана  кѳчуруу  экзамендерине  даярдыктарды  кѳруу.

40

Класстан  класска  кѳчуруу  экзамендерин  ѳткѳруу.

25-30-май

Мектеп  администрациясы  жана  мугалимдер.

Пед.  кеңешмеде

Типтуу  билеттер  жат  жазуунун  текстери,  текшеруу  иштер. 

Класстан  класска  кѳчурулѳт.

41

Мектепте  усулдук  бирикмелердин,  метод  кеңештин  иштерин  жыйынтыктоо  кеңешмелерин  ѳткѳруу.  Жаңы  окуу  жылына  карата  милдеттерди  иштеп  чыгуу.

Май

Мектеп  администрациясы  жана  мугалимдер.

Метод  кеңеште  усулдук  бирикмелерде

Мониторинг,  анализ.

Жылдын  жыйынтыгы  чыгарылат.

42

Бутуруучу  класстарында  жыйынтыктоо  аттестациясын  уюштуруу  жана  ѳткѳруу.  Окуу  жылынын  жыйынтыгын  чыгаруу.

Июнь

Мектеп  администрациясы  жана  мугалимдер.

Пед.  Кеңешмеде.

Типтуу  билетер  дил  баяндар,  экзамендик  материалдар,  анализ.

Экзаменге  даярдыктар  аныкталат.

43

9  жана  11-классты  ийгиликтуу  аякташкан  бутуруучулѳрдун   орто  билими  жана  негизги  орто  билими  жѳнундѳгу  документтерин  беруү   салтанатын  ѳткѳруу.

Июнь

Мектеп  администрациясы  жана  мугалимдер.

Пед.  кеңешмеде.

Орто   билими  жѳнундѳгу  документтер

Аякташкан  бутуруучулѳрдун  орто  билими  жана  негизги  орто  билими  жѳнундѳгу  документтери  берилет  мектепти  аякташат. 

2-Милдет  Мугалимдердин  тажрыйбаларын  жайылтуу ,  профессионалдуулугун  арттыруу.  Мугалимдерге  усулдук  жардамдарды  уюштуруу.

1

Мугалимдерге  методикалык  жардам  бере  турган  Методикалык кеңешменин  мучѳлѳрун,методикалык  бирикмелердин   мучѳлѳру  менен  чогулуш  ѳткѳруу.  Аларды  директордун  буйругу  менен  бекитуу.    

Сентябрь

1-жумасы

Окуу  тарбия  иши  боюнча  директордун  орун  басары  Жундубаева  Б.К.

Метод  советте

Метод  бирикмелердин  жетекчилери,  Устат  деңгээлиндеги  мугалимдер

Директордун  буйругу  менен  бекитилген  команданын  составы  жогорку  компетенттуулуккѳ  ээ  болот.

2

Алдынкы  тажрыйба  мектебин  уюштуруу  жана  жетекчисин  бекитуу.

Сентябрь            1-жумасы

Окуу  тарбия  иши  боюнча  директордун  орун  басары  Жундубаева  Б.К.

Метод  советте

Метод  бирикмелердин  жетекчилери,  Устат  деңгээлиндеги  мугалимдер

 

3

Иш  тажрыйбасын  жайылтуу.  Асаналиев  Орозбайдын  Бенефисин  ѳткѳруу 

Сентябрь,   апрель

Алдынкы  тажрыйба  мектебинин  мучѳлѳру  Жундубаева  Б.К.

Метод  кеңешмеде

 Устат  деңгээлиндеги  мугалимдер,  устат  мугалимдин  портфолиосу

Мугалимдер  ѳз  кесиптешинин  сабактиарында  пикир  алмашышат.

4

Куррикулум  боюнча  семинарларды  уюштуруу  жана  райондук  масштабдагы  семинарларга  катышуу.

Сентябрь,  октябрь

Мугалимдер.

Метод  бирикмелерде  талкууланат.

Курикулумдун  жобосу.

Курикулумдун  кыйынчылыктарын  талкулоо,  аларды  чечуу  жолдору.

5

Алдынкы  тажрыйба  мектебиндеги  мугалимдердин  иновациялык  тажрыйбасынын  презентациясы. 

Октябрь

Гуманит.  цикл           АТМ  жетекчиси           МК  жетекчиси

Метод  советте

Устат  деңгээлиндеги  мугалимдер,  устат  мугалимдин  портфолиосу

Мугалимдер  ѳз  ара  тажрыйба  алмашышат.

6

Метод  кеңештин  ишин  презентациялоо.

Октябрь

Метод  кеңештин  жетекчиси,   Жундубаева  Б.К.

Метод  советте

Мектептин  инновациялык  тажрыйбасынын  анализи  МК  нын  ишинин  планы.

МК  кандай  усулдук  жардам  берет,  мугалимдерге  малым  болот. 

7

Мугалимдердин  билимин  жогорулатуу  боюнча  перспективаллык  планды  иштеп  чыгуу.  ОИУУ  га  КАО  го  курстарга  баруусун  уюштуруу.

Дайыма

Мектеп  жетекчилери  Эмилбекова  Э.Д.  Жундубаева  Б.К.

 

Курстар  ОИУУ    КАО

Курстардан  ѳз  билимдерин  жогорулатышат.

8

Жаш  мугалимдерге  усулдук  жардам, сабактарына  катышуу.

Дайыма

Мектеп  жетекчилери  Эмилбекова  Э.Д.  Жундубаева  Б.К.  Д.АТМ.  МК  жетекчилери   насаатчылар.

Метод  советте

Ачык  сабактар,  Устат  мугалимдердин  портфолиосу

Жаш  мугалимдерге  жардам  берилет.

 

 

9

 

 

Фундаменталдык  сабактардын  мугалимдери  учун  формативдик  баалоо  боюнча  2  мини-тренинг  ѳткѳрууаны  сабактарда  пайдалануу.

 

 

Жарым  жылдыкта  бир  жолу.

 

 

Мектеп  администрация,  МК  жетекчиси  ФБ  боюнча  мектеп  тренерлери

 

 

Метод  советте

 

 

ФБ  боюнча  метоидкалык   колдонмолор  ФБ  боюнча  мектеп  ичиндеги  тренерлер.

 

 

Мугалимдердин  жетишкендигин  байкоо  жургузулѳт.

10

Райондук,  областтык  масштабдагы  усулдук  семинарларга  катышуу

Дайыма

Мугалимдер , мектеп  администрациясы. 

Метод  бирикмелерде.

Жоболор

Мугалимдердин  билим  деңгээли  жогорулайт

11

Мектеп  ичинде  Жылдын  мугалими   кароо  сынагын  жарыялоо  жана  ѳткѳруу,  райондук,  областтык  кароо  сынакторга  катыштыруу.

Март,  апрель,  май

Мектеп  жетекчилери  Эмилбекова  Э.Д.  Жундубаева  Б.К.

Метод  советте

Конкурстук  сабактар  портфолиолор

Мугалимдердин  билим  деңгээли  жогорулайт

12

Мектеп  ичиндеги  мугалимдерди  аттестациядан  ѳткѳруу

Октябрь,  май

Мектеп  жетекчилери  Эмилбекова  Э.Д.  Жундубаева  Б.К.  Д.АТМ.МК  жетекчилери  насаатчылар

Метод  советте

Жоболор  мугалимдердин  иш  кагаздары.

Мугалимдердин  билим  деңгээли  жогорулайт  жана  аттестациядан  ѳткѳрулѳт.

13

Мугалимдердин  компьютердик  технология  сабаттуулугу  менен  иш  алып  баруу,  интернет  байланышы  менен  усулдук  маалыматтарды  топтоо  жана  колдонуу.   

Дайыма

Шайкеева  Б.И.  ОИВТ  мугалими

Усулдук  бирикмеде

Техникалык  каражаттар

Мугалимдердин  билим  деңгээли  жогорулайт

3-милдет   Тарбия  беруу  «Окуучуларды  нравалык  маданиятка,  патриоттуулукка,  кыргыз  элинин  каада-салттарын  пайдаланып  тарбия  беруугѳ  жетишуу».

А)   1-Улуттардын  ажырагыс  биримдиги.

1

Мектепте  «Билим  кунун»  ѳткѳруу  Эгемендуулуктун  23-жылдыгына  карата  тарбиялык  сабактарды  ѳткѳруу

1-Сентябрь

Кл.  жетекчилер  мектеп  администрациясы

Ѳндуруштук  кеңешмеде

Тарбиялык  сааттардын  пландары

Эгемендуулуктун

23-жылдыгына  карата  сааттар  ѳтулѳт

2

«Кыргыз  тили -  Мамлекеттик  тил»  жумалыгын  ѳткѳруу.  Дил  баяндарды  жаздыруу,  дубал  газеталарды  чыгаруу,  ачык  тарбиялык  сабактарды  ѳткѳруу.

13-24-сентябрь

Мектеп  администрациясы,  пред.  мугалимдер,  кл.  жетекчилер.

Ѳндуруштук  кеңешмеде

Дил  баяндар,  дубал  газеталар.

 

3

«Элдердин  достугу»  фестивалын  ѳткѳруу

Апрель

Мектеп администрациясы,  пред.  мугалимдер,  кл.  жетекчилер.

Класс  жетекчилер

Кѳргѳзмѳлѳр  дубал  газеталар  ж.б.

Улуттар  арасындагы  достук  темасындагы  сабактар

2-Багыт.   Улуттар  аралык  достук  жана  кызматташтык.

1

«Ар  кайсы   улуттун   ѳзгѳчѳлугу»  мектеп  ичинде  ар  кайсы  улуттун  фестивалын  ѳткѳруу.   Улуттардын  бийлерине,  ырларына  кароо  сынак  жарыялоо.

Март

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары  Элебесова  А.  кл.  жетекчилер

Кл.  жетекчилер  бирикмесинде.

Кѳргѳзмѳлѳр  дубал  газеталар  ж.б.

Улуттар  арасындагы  достук  темасындагы  сабактар

2

«Менин  ѳлкѳм  -кѳп  улуттуу  ѳлкѳ»  ачык  тарбиялык  сааттарды  ѳткѳруу

Март

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары  Элебесова  А.  кл.  жетекчилер

Кл.  жетекчилер  бирикмесинде.

Портфолиолор, дубал  газеталар,  мугалимдердин  тарбиялык  пландары

 

3

«Кыргызтандын   мамлекеттер  арасындагы  кызматташтыгы  жана  достугу»  9-11-класстын  окуучулары  менен  диспут  сабактарын  ѳткѳруу

Апрель

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары  Элебесова  А.  кл.  жетекчилер

Кл.  жетекчилер  бирикмесинде.

Портфолиолор, дубал  газеталар,  мугалимдердин  тарбиялык  пландары

Кызматташтык  жѳнундѳгу  маалыматтарды  алышат

3-Багыт.  Улуттук  ар-намыс  жана  атуулдук

1

«Эне-тилди  билуу –атуулдук  милдет   Кыргыз  тилим-ыйык  тил»  класстык  сааттар

Сентябрь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары  Элебесова  А.  кыргыз  тили  мугалимдери

Кл.  жетекчилер  бирикмесинде

Портфолиолор, дубал  газеталар,  мугалимдердин  тарбиялык  пландары

Атуулдукка  тарбияланат.

2

Окуучуларга  жана  ата-энелерге  «Балдар  жѳнундѳгу  Конвенция»  темасында  семинар  ѳткѳруу.  Мен  ѳз  милдетимди  билеминби?  Дебат оюну.

Январь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары  Элебесова  А.  кыргыз  тили  мугалимдери

 

Конвенция

Ата-энелер  Конвенция  менен  таанышышат.

3

«Ата-журтум  алтын  бешигим»  5-9-класстарда  дилбаяндардын  сынагы. 

Январь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун басары  Элебесова  А.  кыргыз  тили  мугалимдери

Кл.  жетекчилердин  бирикмесинде

Окуучулар  адабий  китептер

Таланттуулугу,  жѳндѳмдуулугу  аныкталат.

4

Окуучулардын  арасындагы  акын,  жазуучулар,  манас,  дастанчылар,  жамакчылардын  кароо-сынагын  жарыялоо

Февраль

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары  Элебесова  А.  кыргыз  тили  мугалимдери

Ѳндуруштук  кеңешмеде

Адабий  китептер,  жомоктор,  манас  эпосу.

Таланттуулугу,  жѳндѳмдуулугу  аныкталат.

5

Манас  жумалыгын  ѳткѳруу

1-7-класстарда

Март

Кыргыз  тили  жана адабият,  орус  тили  жана  адабият  мугалимдери  Элебесова  А.

Ѳндуруштук  кеңешмеде

Адабий  китептер,  жомоктор,  манас  эпосу.

Таланттуулугу,  жѳндѳмдуулугу  аныкталат.

6

«Нооруз-Улуттук  майрам»

Март

Мугалимдер,         кл.  жетекчилер  мектеп  администрациясы

 

Дубал  газеталар,  кѳргѳзмѳлѳр

 

7

«Мен  КР  атуулумун»  КР  Конституциясынын-негизги  мыйзам  дебат  сабактары  9-11-класстардын  окуучулары  менен 

Май

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Адам  жана  коом  сабагы  мугалими 

Метод  кеңеште.

Окуучулар            ата-энелер

Атуулдукка  тарбияланат

8

«Мен  КР  атуулу  болдум»  салтанатын  ѳткѳруу.  Паспортторду  салтанаттуу  тапшыруу

Май

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.

Ѳндуруштук  кеңешмеде

Окуучулар            ата-энелер

Атуулдукка,  патриоттуулукка  тарбияланат.

4-Багыт.  Арыбас  мээнет,  ѳнѳр-билим  аркылуу  бакубат  дѳѳлѳткѳ  умтулуу  (билим  алууга,  эмгектенуугѳ  тарбиялоо)

1

Таланттуу  окуучулардын  илимий  коомун  уюштуруу,  планын  иштеп  чыгуу.

Сентябрь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.  класс  жетекчилер.

Директор  алдындагы  кеңешмеде

 

 

2

«Эмгек  жашоонун  булагы»  класстык  сааттарды  ѳткѳруу

Октябрь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.  класс  жетекчилер

Класс  жетекчилер  бирикмесинде

 

 

3

Жаңы  Жылдык  «Балаты»  майрамына  карата  кооз  оюнчуктардын  кароо  сынагын  жарыялоо.  Балаты  майрамын  ѳткѳруу.

Декабрь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.  класс  жетекчилер

Ѳндуруштук  кеңешмеде

Эмгек  сабактарында,  кол  ѳнѳрчулук  кружокторунда  окуучулардын  кол  эмгектери  пайда  болот.

Балаты   майрамы  ѳткѳрулѳт.

4

Балдар  чыгармачылыгы  боюнча  кѳргѳзмѳ  уюштуруу(кол  ѳнѳрчулук  боюнча)

Феврал

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.  класс  жетекчилер

Директор  алдындагы  кеңешмеде

Кѳргѳзмѳлѳр,  сурѳттѳр

Таланттуу  окуучулар  менен  иш  алып  барылат.

5

Мектепте  тазалык  кундѳрун  ѳткѳруу  6-кун  сайын.

Жыл  ичинде

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.  класс  жетекчилер

 

 

Эмгекке  тарбияланат.

6

Эр  эмгегин  жер  жебейт  Тегерек  стол  9-11-класстар  учун

Март

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.  класс  жетекчилер

Класс  жетекчилер  бирикмесинде

Окуучулар,        

ата-энелер

Эмгекке  тарбияланат.

5-Багыт.  Гумандуулук,  айкѳлдук,  кечиримдуулук  (нравалык  тарбия  беру,  толеранттуулукка  тарбиялоо).

1

Тимурчулар  командасынын  составын  тузуу,  планын  иштеп  чыгуу.

Сентябрь

Мектеп  админисрациясы

Класс  жетекчилер  бирикмесинде

 

Гумандуулукка  тарбиялоо

2

Томолой,  жарым  жартылай,  соц  жетимдер  менен  иш  алып  баруу,  жашоо  шартын  иликтѳѳ.

Сентябрь

Мектеп  админисрациясы  Элебесова  А.  Соц.  педагог.

Класс  жетекчилер  бирикмесинде

 

 

3

Улуу  ата-мекендик  согуштун  катышуучуларына  жакындан  жардам  беруу,   аларды  шефке  алуу.

Дайыма

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.  класс  жетекчилер

Ѳндуруштук  кеңешмеде

 

Кайрымдуулукка  тарбияланат.

4

1-октябрь  «Карылар  куну»  кары  адамдар  менен  жолугушууларды  ѳткѳруу.  «кадырман  карылар»  тегерек  стол  уюштуруу.

Октябрь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.  класс  жетекчилер

Ѳндуруштук  кеңешмеде

 

Кайрымдуулукка  тарбияланат.

5

Аз  камсыз  болгон  уй-булѳѳлѳргѳ  жардам  «Кайрымдуулук  акциясын  ѳткѳруу»

Сентябрь,  октябрь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун басары.  Элебесова  А.  класс  жетекчилер

Ѳндуруштук  кеңешмеде

 

Кайрымдуулукка  тарбияланат.

6

Эл  аралык  СПИД  ке  каршы  кунунѳ  карата  «СИПД  коркунучтуу  дарт»

Декабрь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.  кыргыз  тили  мугалимдери

Ѳндуруштук  кеңешмеде

Кѳргѳзмѳлѳр,  сурѳттѳр

Гумандуулукка  тарбиялоо.

7

Айкѳлдук  темасында  5-8-класстардын  окуучуларынын  арасында  диспут  ѳткѳруу

Январь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.  кыргыз  тили  мугалимдери

Класс  жетекчилер  бирикмесинде

 

Гумандуулукка  тарбиялоо,  кайрымдуулукка  тарбияланат.

8

«Таза  суудай  бол,  баарын  жууп  кетирген»  Диспут  9-11-класстарга

Январь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун басары.  Элебесова  А.  кыргыз  тили мугалимдери

Класс  жетекчилер  бирикмесинде

 

Адептуулуккѳ  тарбияланат

9

«Жакшы  кыз , жакадагы  кундуз»  сулуулук  кароо  сынагы.  Аялдардын  эл  аралык  кунунѳ  карата  «Акыл  Карачач»  кыздар  конкурсу.  (8-11-класстар)   Мамлекеттик  Гендердик  программасы  боюнча  «Азыркы кездеги  аялдардын  коомдогу  орду»  тарбиялык  сааттар.  (10-11-класстар)  «Менин  суйуктуу  апам»  сурѳттѳр  конкурсу  (3-8-7-кл)  Апа,  эже, энелерге  арналган  майрамдык  концерт

Март

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.  кыргыз  тили  мугалимдери

Класс  жетекчилер  бирикмесинде

Кѳргѳзмѳлѳр,  сурѳттѳр.

 

6-Багыт.  Табийгат  менен  таттуу  мамиледе  болу  (Жаратылышты  суйѳѳ  билуугѳ  жана  аны  коргоо).

1

«Эколог»  кружогун уюштуруу,  иш  планын  иштеп  чыгуу.

Сентябрь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.    кл.  жетекчилер.

Класс  бирикмеси

 

Экологиялык  жактан  тарбияланат.

2

Эмгек  десанты  «Айлана  чѳйрѳну  тазалайбыз»  тазалык  акциясы  8-11-класстарды

Сентябрь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.    кл.  жетекчилер.

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

 

Эмгекке  тарбиялоо

3

Экологиялык  айлык  (кл.  сааттар,  конференция  ѳткѳруу)

Апрель

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.    кл.  жетекчилер.

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

 

Экологиялык  жактан  тарбияланат,  адептуулуккѳ   тарбиялоо

4

Окуучуларды  экскурсияга  алып  бару.

Май

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.   

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

 

 

5

5-11-класстарды  «Жер  планетасы-экологиялык  коркунучта»  конференция  ѳткѳруу

Декабрь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.   

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

 

Экологиялык  жактан  тарбияланат,  адептуулуккѳ  тарбиялоо

6

«Мектеп  жашыл  бакча»  акциясын  ѳткѳруу  (эки  айлыгы) 

Апрель,  май

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.   

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

 

Эмгекке  тарбиялоо

7

Экологиялык  тарбия  беру  боюнча  айлык,  дубал  газеталарды    чыгаруу.  «Сен  жашаган  жердин  жаратылышын  билесиңби?»,  Кыргыз  Республикасынын  заповедниктери.

Апрель

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.   

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

Сурѳттѳр,  дубал  газеталар,  дил  баяндар  портфолиолор

Экологиялык  жактан  тарбияланат,  адептуулуккѳ  тарбиялоо.

8

1-4-класстарды  «Мен  жаратылышты  суйѳмун»  «Кызыл  китепке  кирген  ѳсумдук,  жаныбарлар  дуйнѳсу»  сурѳт  кѳргѳзмѳсун  уюштуруу.

Апрель

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.   

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

Сурѳттѳр,  дубал  газеталар,  дил  баяндар  портфолиолор

Эмгекке  тарбиялоо

9

Ыйык  кѳлубуз  «Ысык-Кѳлду  сактайлы»  Кѳл  жээгинде  экскурсия.

Апрель

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.   

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

 

 

10

Буткул дуйнѳлук туризм кунунѳ  карата   Ѳз  крайыңдын  традициясы,  тарыхы  менен  тереңден  таанышуу   Чолпон-Ата  шаарындагы  таш  музейге  саякат

Май

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

Сурѳттѳр,  дубал  газеталар,  дил  баяндар  портфолиолор

 

7-Багыт.  Кыргыз  мамлекетин  чындоо  жана  аны  кѳздун  карегиндей  сактоо  (патриоттуулукка,  мекенди  суйуугѳ  тарбиялоо).

1

Айыл  ѳкмѳту  менен  бирге  маданий  массалык  жана  аскердик  патриоттук  иш  чараларды  ѳткѳруу,  патриоттук  фильмдерди  кѳргѳзуу.

Жыл  ичинде  эки  жолу.

 

 

Фильмдер,  маданий  массалык  каражаттар

 

2

Авган,  Баткен  согушуна  катышкан  ветерандар  менен  жолугушуу  кечелерин  ѳткѳруу  «Ата-Мекенди  коргоочулар»  кунунѳ  карата:               -«Мен  Ата-Мекенимди  суйѳм»  сурѳттѳр,  плакаттар  конкурсу,             -«Мектеп  мырзасы»  8-11-класстар     -Аскердик  спорттук  мелдештер  (11-кл)  Афган  согушунда  курман  болгон  жердештерибиздин  эстелигине  баш  ийип  таазим  кылуу  аземине  катышуу.

Январь

 

Февраль

 

Февраль

Элебесова  А.                кл.  жетекчилер  жана  мугалимдер

Ашырова  З.

 

Элебесова  А.                кл.  жетекчилер  жана  мугалимдер

 

Усулдук  бирикмеде

Сурѳттѳр,  дубал  газеталар.

Патриоттуулукка  тарбиялоо

3

8-11-класстардын  окуучуларынын  арасында  Зарница  оюнун  уюштуруу  (Мектеп  ичинде)

Апрель

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

 

Патриоттуулукка  тарбиялоо

4

«Жеңиш куну»  концерттик программа  (9-11-класстар);Аскердик –патриоттук  фестиваль  «Согуш  жылдардагы  ырлар»  конкурсу  (5-11-класстар); «Баатыр  солдат,  сени  менен сыймыктанабыз»  салтанаттуу  кече  (9-11-класстар); «Эстелик»  класстык  сааттар  (1-11-класстар)

Апрель

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

Сурѳттѳр,  дубал  газеталар.

Мекенди  суйуугѳ,  патриоттуулукка  тапбияланат

5

9-Май  Жеңиш  куну! Улуу  Ата-Мекендик  согуштун  катышуучулары  менен  жолугушууларды  ѳткѳруу,  Эстеликке  гул  коюу  аземдери.

Май

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

Сурѳттѳр,  дубал  газеталар.

Мекенди  суйуугѳ,  патриоттуулукка  тапбияланат

 

 

Б)    Окуучулар  арасында  кылмыштуулукту  алдын  алуу  иш  чаралар.

1

«Риск»  группасындагы  окуучуларды  тактоо,  аларга  карточкаларды  ачуу  иштерин  жургузуу,  мугалимдерди  бекитуу.

Сентябрь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

 

«Риск»  группасындагы  окуучуларды  тактоо.  аларга  карточкаларды  ачуу  иштерин  жургузуу,  мугалимдерди  бекитуу.

2

Кылмыштуулукту  алдын  алуу  кеңешинин  курамынын  ишин  жандандыруу

Сентябрь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

 

Кылмыштуулукту  алдын  алуу  кеңешинин  курамынын  ишин  жандандыруу  иштери  жургузулѳт.

3

Балдарды  мектепте  жол  кырсыгынан  сактоо  максатында  жол  журуу  эрежелерин  тушундуруу 

Дайыма

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

Жолдо  журуунун  эрежеси

Жолдо  журуунун  эрежелери  сакталат.

4

Тентек,  же  ар  кандай  адепсиз  ишке  жѳндѳмдуу,  сабакты  кѳп  калтырган  окуучулар  менен  иш  алып  баруу.  Уйлѳрунѳ  рейддерди  жургузуу,  ата-энелери  менен  иш  алып  баруу.

Дайыма

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

Маалымат  каражаттары

Рейдер  жургузулуп,  окуучулардын  тартибине  кѳзѳмѳл  кылынат.

5

Мектеп  окуучуларынын  арасында  налог  салуу  зомбулугун  болтурбоо  жана  аны  алдын  алуу  иштери

Октябрь,    жыл  бою

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Ѳндуруштук  кеңешмеде

 

 

6

Кылмыштуулукту  алдын  алуу  максатында  окуучулардын  уйлѳрунѳ  кечки  рейддерди  уюштуруу.  Ата-энелер  комитети,  ИДН  кызматкерлери  менен  бирдикте

Дайыма

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Ѳндуруштук  кеңешмеде

Маалымат  каражаттары

Кылмыштуулукту  алдын  алуу

7

Кыздар  арасындагы  болуп  жаткан  кылмыштуулуктар  жѳнундѳ  «Кыз  адеби  кымбат»  ФАП  кызматкерлери  менен  бирдикте  9-11-классында

 

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Ѳндуруштук  кеңешмеде

Мугалимдердин  портфолиолору  маалымат  каражаттары

Кыздар арасындагы  кылмыштуулукту  алдын  алуу

8

Кылмыштуулукту  алдын  алуу  максатында  «Риск»  группасындагы  окуучуларды  Чолпон-Ата  шаарындагы  ОВД  нын  убактылуу  камак  жайына  экскурсия  уюштуруу 

Февраль

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

Сурѳттѳр,  дубал  газеталар,  дил  баяндар  портфолиолор

Кылмыштуулукту  алдын  алуу  иштери  жургузулѳт

9

«Мектеп  рекетине  жол  жок»  деген  темада  диспут  сабагын  ѳткѳруу 9-11-класстар.

Февраль

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

Сурѳттѳр,  дубал  газеталар,  дил  баяндар  портфолиолор

Кылмыштуулукту  алдын  алуу  иштери  жургузулѳт

10

Алькоголь  жана  наркоманиянын  зыяндуулугу.  Нарколог  врачы  менен  жолугушууну  уюштуруу.  Ангемелешуу  9-11-класстар

Март

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

Сурѳттѳр,  дубал  газеталар,  дил  баяндар  портфолиолор

Нравалык  жактан  тарбияланат.

11

Маданий  массалык  спорттук  иш  чаралар  аркылуу  «Кылмыштуулукту  болтурбайбыз»  ураанынын  алдында  «Мыкты  спорттук  класс»  9-11-класстарда  «Мен  жана  менин  ата-энем»  1-4-класстарда

Апрель

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

 

Нравалык  жактан  тарбияланат,  адептуулукѳ  тарбияланат

В)  Кыздар  менен  иш  алып  баруу

1

«Кызгалдак»  кыздар  клубун  уюштуруу  жана  иш  чара  кабыл  алуу

Сентябрь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

Сурѳттѳр,  дубал  газеталар,  дил  баяндар  портфолиолор

Нравалык  жактан  тарбияланат

2

«Кыздар  жана  энелер»  чогулушу

Ноябрь,  апрель

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

 

Нравалык  жактан  тарбияланат

3

«Суйуу  жашоонун  мааниси»,  Эрте  жашта  турмуш  куруунун  кесепети.  Кыздар  арасында  дебат.  Энелер  жана  медицина  кызматкерлери,  ИДН  кызматкерлери.

Декабрь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

Сурѳттѳр,  дубал  газеталар,  дил  баяндар  портфолиолор

Нравалык  жактан  тарбияланат,  боорукерликке  тарбияланат.

4

«Мен  келечектеги  энемин»  дил  баяндардын  конкурсу  10-11-класстарда  кыздар  арасында.

Январь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

Дил  баяндар,  муг.  портфолиолору

Нравалык  жактан  тарбияланат,  боорукерликке  тарбияланат.

5

«Жакшы  кыз  жакадагы  Кундуз»  сулуулук  кароо  сынагы  Энелер  менен  бирдикте

Март

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

Сурѳттѳр,  дубал  газеталар,  дил  баяндар  портфолиолор

 

 

 

 

4-Милдет.  Ата-энелер  менен  байланышты  кучѳтуу,  аларды  тарбия  ишине  тартуу,  балдарга  болгон  жоопкерчилигин  арттыруу.

1

Жалпы  мектептин  Ата-энелеринин  чогулушу, айыл  ѳкмѳтунун ѳкулдѳрунун  катышуусу,  ата-энелер  кеңешин  тузуу.  Планын  жаңы  окуу  жылына  бекитуу,  бир  жылдык  отчету.

Сентябрь,  май

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.

Ѳндуруштук  кеңешмеде

Портфолиолор  отчету

Ата-энелер  менен  байланыш  тузулѳт.

2

Ата-энелер  менен  уч  тараптуу  келишимдерди  тузуу 

Сентябрь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.

Ѳндуруштук  кеңешмеде

Келишимдер

Ата-энелер  менен  байланыш  тузулѳт.

3

Аз  камсыз  болгон  уй-булѳѳдѳгу  олкуучуларды  колдоо  максатында  ата-энелер  менен  кайрымдуулук  акция.(Марафон  уюштуруу) 

Январь

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.

Ѳндуруштук  кеңешмеде

 

Ата-энелер  менен  байланыш  тузулѳт.

4

Ата-Энелер  учун  ачык  эшик  кундѳрун  жарыялоо

Февраль

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.

Ата-Энелер  чогулушунда

 

Ата-энелер  менен  байланыш  тузулѳт.

5

Ата-Энелер  арасында  кароо  сынак  «Менин  балам  окууган  окуу  классы»

Март

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.

Ата-Энелер  чогулушунда

 

Ата-энелер  менен  байланыш  тузулѳт.

6

Ата-энелер  менен  бирдикте  спорттук  иш  чараларды  аткаруу  жана  демѳѳрчулук  кылуу

апрель

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.

Класс  жетекчилердин  бирикмесинде

 

Ата-энелер  менен  байланыш  тузулѳт.

7

«Билим  беру  деңгээли  канаттандырабы»  9-11-класстар,  ата-энелери  менен  анкета  жургузуу.

Май

Тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары.  Элебесова  А.

Ата-Энелер  чогулушунда

Анкеталар

Ата-энелер  менен  байланыш  тузулѳт.

5-Милдет.  Мектептин  материалдык  базасын  чыңдоо.

1

Гуманитардык  багыттагы  сабактардын  берилиш  абалын  жакшыртуу  максатында  линграфондук  кабинет  уюштуруу

Жыл  ичинде

Мектеп администрациясы,  айыл  окуругу,  ата-энелер  комитети  спонсорлор

Ѳндуруштук  кеңешмеде

Донорлордун  акча  каражаты

 

2

Мектептин  айлана  чѳйрѳсун  курчоо,  жашылдандыруу

Жыл  ичинде

Мектеп администрациясы,  айыл  окуругу,  ата-энелер  комитети  спонсорлор

Ѳндуруштук  кеңешмеде

Гранттык,  спонсорлук  акча  каражаттар

 

3

Класстык  бѳлмѳлѳрду  эстетикалык  жактан  талапка  ылайык  жабдуу 

Жыл  ичинде

Мектеп администрациясы,  айыл  окуругу,  ата-энелер  комитети  спонсорлор

Ѳндуруштук  кеңешмеде

Донорлордун  акча  каражаты

 

4

Ар  бир  окуу  кабинетине  Медиа  аркылуу  билим  берууну  уюштуруу. 

Жыл  ичинде

Мектеп администрациясы,  айыл  окуругу,  ата-энелер  комитети  спонсорлор

Ѳндуруштук  кеңешмеде

Гранттык,  спонсорлук  акча  каражаттар

 

                                     

 

 

 

  Мектеп  директору:                                           Эмилбекова  Э.Д.ĉ
Бактыгүл Шайкеева,
17 июн. 2018 г., 09:07
ĉ
Бактыгүл Шайкеева,
25 нояб. 2015 г., 23:23
Comments