Программалык аккредитация


1.3 Жетиштүү маалыматтык ресурстардын (окуучулардын контингентине, анын ичинде окутуу тилдерине карата окуу-методикалык адабияттардын фонду) болушу.


Китепкананын паспорту

Китептердин саны боюнча отчет

Китепкана башчысынын кызматтык милдети

Д -10 2019-2023

2019-2023-ж Китепкананын ишинин планы, отчету

Китепкананын материалдык техникалык базасы1.4

Билим берүү программасынын жана окуу методикалык камсыздоонун мазмунун жакшыртуу максатында кызыктар тараптардын күтүүлөрүн, керектөөлөрүн жана канаттануусун мезгилдүү баалоонун жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоонун колдонуудагы механизминин болушу

КР Билим берүү мыйзамы 

Окуучулардын билимин баалоо жөнүндө жобо

Мектептин ички көзөмөлүнүн планы

2021-2022-ж жыйынтыктоочу мамлекеттик сынактардын графиги

2021-2022-ж жыйынтыктоочу мамлекеттик сынактардын токтомдору

2.5 Окуучуларга баалоонун колдонуучу эрежелери, жол-жоболору жана жыйынтыктары, ошондой эле  аларды кайра кароонун жол-жоболору жөнүндө маалымдоо системасынын болушу.


Эксперттик комиссия түзүү жөнүндө буйрук

Эксперттик комиссия жөнүндө жобо

Архив жобо

Эксперттик комиссиянын токтому

Өздөштүрүүсү начар окуган окуучулар менен иштөө планы

Зээндүү окуучулар менен иштөө

 ЖРТ жыйынтыгы2.6 Коопсуз,өнүктүрүүчү жана психологиялык жактан ыңгайлуу билим берүү чөйрөсүн камсыздоо,билим берүү прцессинде ден соолукту сактоочу ыкмаларды колдонуу


Социалдык педагогдун иш планы 


Социалдык абал

ИДН менен биргелешкен план

Окуучулар арасында кылмыштуулуктун алдын алуу кеңешинин иш планы 

Зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча иш чаралардын планы

Баңги заттарды колдонууга каршы күрөшүү боюнча жургүзүлүүчү иш чаралардын планы

Алкоголдун алдын алуу боюнча жүргүзүлүүчү  иш чаралардын планы 

Токсикоманиянын, насвайдын, тамекинин алдын алуу боюнча жүргүзүлүүчү иш чаралардын планы

Мектеп рекетчилигин алдын алуу боюнча план 

Диний экстримизимге каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүүчү иш чаралардын планы

Суицид боюнча жургүзулүүчү иш чаралардын планы

Өрт коопсуздугу боюнча жобо

Өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча буйруктар

Өрт коопсуздугунун иш планы

"Жаш өрт өчүрүүчүлөр " курамынын иш планы

Инструктаж

Эвакуациалык план

"Элдештирүү" кызматынын иш планы

"Милициянын жаш достору" курамынын иш планы

"Жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрүнүн" иш планы 
2.8 Кызыктар тараптардын кайрылууларына жана арыздарына таасир этүүнүн иштелип чыккан жана ишке киргизилген жол- жоболорунун  болушу.


Үч тараптуу келишим

Ишеним почтасы жобо

Ишеним почтасы

Сүрөттөр

3.2  Физикалык жана психологиялык коопсуз чөйрөнү , ошондой билим берүү процесинин катышуучуларынын өз ара мамилелерин баалоону, анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жана жол жоболордун болушу

Үч тараптуу келишим

Ишеним почтасы жобо

 Ишеним почтасы

Сүрөттөр

Социалдык педагогдун иш планы 

Кабинеттердин жабдылышы 

Рейд жүргүзүү журналы
3.3 Педогогикалык кадрларды үзгүлтүксүз кесиптик өнүктүрүү, алардын квалификациясын  жогорулатуу жана мативациялоо системасынын болушу


Саппаттык курам

Өз билимин өркүндөтүүнүн жобосу

Мугалимдердин квалификациясын жана чеберчилигин жогорулатуу

Сертификаттар

Ардак грамоталар

 Грамоталар

 4.МАТЕРИАЛДЫК-  ТЕХНИКАЛЫК   БАЗА


4.1 Билим берүү процессинин  катышуучуларына,анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жеткиликтүү болгон окуу имараттарынын жана материалдык ресурстардын (жабдылган окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класстар , спорт зал) болушу


Материалдык техникалык база 

Мектептин сүрөттөрү

Кабинеттердин сүрөттөрү

Кабинет лаб
4.2 Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарын сактоо (экологиялык,санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык эрежелер жана ченемдер,өрткө каршы коопсуздук,эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери)

Өрт коопсуздугу боюнча жобо

Өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча буйруктар

Өрт коопсуздугунун иш планы

Инструктаж

Эвакуациалык план

Эмгек кодекси 

Эмгек келишими
4.3

Материалдык-техникалык базаны жана маалыматтык ресурстарды жакшыртуу боюнча ишти топтоо,баалоо,талдоо жана пландоо механизминин болушу


Материалдык техникалык база

Мектептин финансылык ресурстары