ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА МИЛДЕТТЕР

 

         2015-2016-жылы  учун  милдеттери

 

1.     Жаңы технологияларды  колдонуу  менен бардык  сабактардан окуучулардын  билим  сапатын 1 %  жогорулатуу. Фундаменталдык сабактардан  окуучулардын  билим   алуусунун   мумкунчулуктѳрун кеңейтуу.

 

2.     Мугалимдердин,  профессионалдуулугун  арттыруу.

 

 

3.     Окуучуларды  нравалык  маданиятка,  кыргыз  элинин  салттарын  пайдаланып  тарбия  беруугѳ  жетишуу.

 

4.     50 %  Ата-энелер  менен  байланышты  кучѳтуу,  аларга  тарбия  берууну  улантуу,  балдарга  болгон  жоопкерчилигин  арттыруу.

 

 

«Макулдашылды»                                                               «Бекитилди»   

     

Райондук Билим берүү                                                                 Кам кѳрүү,биргелещкен

бѳлүмүнүн башчысы                                                                педогогикалык  кеңештин       

 ------------------ Д.Э.Абирова.                                                     отурумунда «-------»  201   ж

«_____»__________201__ж.   

 

 

Окутууну  жана  тарбиялоону

           жакшыртуу планы.

 

 

               Молдош  Ноорузбаев  жалпы  билим  берүүчү  орто мектеби

                                        Тору-Айгыр айыл округу.

 

 

                                          Мектептин миссиясы:

  М.Ноорузбаев  орто мектеби орто билим берүүчү  мекеме болуу  менен бирге ,башталгыч,негизги жана жалпы билимди тереңдетип берүүгө  багытталат. Ата-энелер,коомчулук  менен тыгыз байланышта иштөө  менен азыркы коомдо  натыйжалуу иштѳѳгѳ жѳндѳмдүү руханий дүйнѳсү  бай, элдик маданиятты сүйгѳн,жашоодо ѳз ордун таба билген , ар  тараптан ѳнүккѳн инсанды тарбиялоо.

 

 

 

 

Мектепте окутууну тарбиялоону жакшыртуу планынын

                           (МТОЖП) негизги   мазмуну:

 

М.Ноорузбаев орто мектеби  2015-2016-окуу жылына карата тузулгѳн окутуу-

                     тарбиялоону  жакшыртуу планынын

                                     

                                     МАЗМУНУ.

1.Мектептин миссиясы_____________-1 бет.

2.Өткѳн 2014-2015 -окуу жылына анализ_________

3.3-5 жылдык максаттары_____________________

4.Кѳп жылдык жана 2015-2016-окуу жылынын милдеттери_____

5.Окутууну жана тарбиялоону жакшыртуу планы___________

        Мектептин кѳп жылдык  максаты: (3-5 жыл).

 

1.Окутуунун  жаны технологияларын окуу  тарбия ишинде  колдонуу  менен

  фундаменталдык предметтерден билим сапатты 1% көтөрүү.Окуучулардын

  кошумча билим алуусуна  мумкунчулуктѳрду  кеңейтуу.

2.Мугалимдердин  кесиптик жактан тынымсыз ѳнугушунѳ шарттарды тузуу.

3.Окуучуларды нравалык маданиятка ,кыргыз элинин каада-салттарын

      пайдаланып тарбия беруугө  жетишуу.

4.Ата-энелер менен  иш алып баруу  жана алардын 50% мектеп турмушуна

    тартуу.

5.Мектептин материалдык базасын  чындоо.

 

 

     Мектептин 3-жылдан кийинки абалы жана келечегин кѳрѳ билуүсү(ѳнугуу прогнозу)

 

             1.Азыркы учурда М.Ноорузбаев орто мектеби  окуучуларга орто билим берет.2015-2016-жылдары М.Ноорузбаев орто мектебинде куррикулум боюнча окутуу улантылат.Мында  куррикулум,окуучулардын сабаттуулугун жана эсептѳѳ кѳндүмдѳрүн ѳнүктүрѳт менен окуучулардын билим сапаты кыйла жогорулайт,окуучуларга кесиптик багыттагы предметтер киргизилет,мындан сырткары экологиялык багыттагы иштер жургузулѳт.Мектептин материалдык техникалык базасы мындан да жогору чындалат,ар бир предметтер электрондук окуу китептерине ээ болуп билим бериле баштайт.Окуу кабинеттик системага ѳткѳрулѳт.

 

           2.Фундаменталдык сабактардан окуучулар билим алуусу кеңейет.

 

          3.Мектеп окуу материалдык базаны чындоо учун гранттар менен  иш алып барат. 2011-жылы грант жазуу менен МЭРСИКО уюму тарабынан мектепке 191000 сомго туалет салынды.Областтык ѳнуктуруу фонду тарабынан 5200000 сом болунуп,геологиянын административдик корпусу реконструкцияга берилип,2012-жылы 14-январда мектепке берилди.

Областтык ѳнуктуруу фонду тарабынан 2013-жылы  7 млн.337 миң сом мектептин  спорт залына бөлүнүп,2015-жылдын  сентябрь айында  ишке  берилгени турат, о.э. областык  ѳнүктүрүү фонддунан трасформаторго 750  миң  сом,  спорттук инвен. Оборудованиеге 495  миң  сом  бѳлүнүп коюлду.

3.Мектептин отчеттук картасы тиркелет.(Карта школьной отчетности).