Сообщение без заголовка

Дата публикации: 16.11.2016 8:16:59

 Башталгыч класстарда математика сабагынын берилиши. 4-класста математика сабагынан  Алиева  Даргүл сабагынын берилиши.  Тема:  "Санды  10,  100,  1000  ге  көбөйтүү"  Сандарды 10,  100,  1000  ге    көбөйтүүнүн  эрежелерин  билишти.