Сообщение без заголовка

Дата публикации: 16.11.2016 8:16:59

Башталгыч класстарда математика сабагынын берилиши. 4-класста математика сабагынан Алиева Даргүл сабагынын берилиши. Тема: "Санды 10, 100, 1000 ге көбөйтүү" Сандарды 10, 100, 1000 ге көбөйтүүнүн эрежелерин билишти.