МОНИТОРИНГ ЖАНА АНАЛИЗ

1-чейрек мониторинг отчет.docx
1,2,3-чейректер.docx
4-чейрек жана жылдыкты ...ыштыруу мониторинги.docx
4-чейрек жана 1-чейрект...ыштыруу мониторинги.docx
I чейрек, II чейректин б...лыштыруу мониторинги.docx
II чейрек менен III чейр...штыруу мониторинги..docx
3-4-чейрек жана жылдыкты ...штыруу мониторинги..docx