Усулдук  бирикме  жетекчилеринин   жылдык  отчеттору