Институционалдык аккредитация

1. БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН КАМСЫЗДОО САЯСАТЫ 

1.1 Билим берүү уюмунун ишин жөнгө салуучу бекитилген ички акттылардын болушу 

Билим берүүнүн стандарты

КР билим берүү мыйзамы

Окуу план

Өздүк курам боюнча буйруктар

Билим берүү мекемесин башкарууну жөнгө салуучу локалдык-ченемдик акттылар

Окуу процессин уюштуруу жөнүнөдө жобо

Эксперттик комиссия жөнүндө жобо

Ата-энелер комитети жөнүндө жобо

Кесиптик этика

Функционалдык милдеттер

Уюштуруу ишин жөнгө салуучу локалдык-ченемдик актылар

Окуучуларды мектепке кабыл алуу, класстан класска көчүрүү жана мектептен чыгаруу жөнүндө жобо

Сабактардын жүгүртмөсү жөнүндө жобо

Архив жөнүндө жобо

Номенкулатура

Мектептин ички тартип эрежелери

Административтик-контролдук иштерди жүргүзүү жөнүндө жобо

Класс жетекчинин кызматтык нускамасы

Окуучуларга социалдык колдоо көрсөтүү жөнүндө жобо

Ата-энелер чогулушу жөнүндө жобо

Санитардык-эпидемиологиялык ченемдер жөнүндө жобо

Окуу процессин жөнгө салуучу локалдык- ченемдик актылар

Алфавиттик китепке каттоо жобосу

Журнал толтуруу боюнча жобо

Журнал толтуруу боюнча көрсөтмө

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияны өткөрүү боюнча жобо

Таланттуу окуучулар менен иштөөнүн жобосу

Окуучулардын билимин баалоо жөнүндө жобо

Окуу дептерлерин жүргүзүү жана текшерүүнүн жобосу

Окуу кабинеттери жөнүндо жобо

Ийримдердин иши жөнүндө жобо

Үй тапшырманын берилиши боюнча жобо

Билим берүү программаларын ишке ашыруучу локалдык-ченемдик актылар


Класстык-тарбиялык сааттарды өткөрүү жөнүндө жобо

Декадаларды өткөрүү жөнүндө  жобо

Календардык план менен иш алып баруунун жобосу

Өз билимин өркүндөтүүнүн жобосу

Окуучуларды колдоо жана алардын укуктарын, милдеттерин жөнгө салуучу локалдык-ченемдик актылар 

Олимпияданын жобосу

Ишеним кутучасы жөнүндө жобо

Сабакты начар өздөштүргөн окуучулар менен иштөөнүн жобосу

Коопсуздукту камсыз кылуу жөнүндо жобо

Тамак аш менен камсыз кылуу жөнүндө жобо

Мектеп парламентинин жобосу
1.2 Билим берүү уюмунун бекитилген миссиянын, кызыктар тараптардын керектөөлөрүн жана өзүн-өзү баалоонун ар жылдык жыйынтыктарын эске алуу менен иштелип чыккан стратегиялык жана учурдагы пландардын болушу. 

МӨП

МӨП түзүү жөнүндө буйрук

Директордун алдындагы кеңешменин протоколдору

Өндүруштүк кеңешменин протоколдору

"Жаштык" балдар уюмунун иш планы1.3.Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясатын ишке ашыруу жана жооптуу адамдардын түзүмдөрдүн болушу.


1.5  Ишти баалоо, пландоо, уюштуруу ошондой эле билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун абалына мониторинг жүргүзүү механизмдеринин жана жол жоболорунун болушу. 

Олимпиада жобо

Алтын Тамга жобо

Ишмердүүлүктүн анализи 2018-2023


Мектептин ички тартип эрежеси

Кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иш план 

Окуучулар арасында кылмыштуулуктун алдын алуу кеңешинин иш планы 

Зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча иш чаралардын планы

Баңги заттарды колдонууга каршы күрөшүү боюнча жургүзүлүүчү иш чаралардын планы

Алкоголдун алдын алуу боюнча жүргүзүлүүчү  иш чаралардын планы 

Токсикоманиянын, насвайдын, тамекинин алдын алуу боюнча жүргүзүлүүчү иш чаралардын планы

Мектеп рекетчилигин алдын алуу боюнча план 

Диний экстримизимге каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүүчү иш чаралардын планы

Суицид боюнча жургүзулүүчү иш чаралардын планы

Өрт коопсуздугу боюнча жобо

"Жаш өрт өчүрүүчүлөр " курамынын иш планы

"Элдештирүү" кызматынын иш планы

"Милициянын жаш достору" курамынын иш планы

"Жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрүнүн" иш планы 


1.6 Кызыкдар тараптарды тартуу менен чечимдерди кабыл алуунун жана тиешелүү оңдоолорду киргизүүнүн колдонуудагы механизмдеринин болушу. 

Ата-энелер комитетинин жобосу

Ата-энелер комитетинин тизмеси

 Ата-энелер мектебинин планы, токтомдору

Ата-энелер чогулушу жөнүндө жобо
1.7 Билим берүүнү башкаруунун колдонуудагы маалыматтык системасыны веб-сайттын, электрондук почтанын болушу


Мектептин сайты:        https://sarykamysh.emektep.info/

Почта:                             baktygul.sh@emektep.info 

Социалдык баракчалар:      instagram:   m.nooruzbaev_mektebi

                                               https://www.youtube.com/@m.nooruzbaev_mektep


2. КАДРДЫК  САЯСАТТЫН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ

2.1 Педагогикалык, админстративдик,окутуучу-көмөкчү жана кенже тейлөөчү персоналды жумушка алуунун (жумуштан  бошотуунун) объективдүү критерийлерин жана шарттарын камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун болушу 

Эмгек кодекси 

Эмгек келишими 

Эмгек китепчелери

Жумушка кабыл алуу жана бошотуу буйругу

Тех персоналдарды кабыл алуу жана бошотуу буйруктары

Тех персоналдардын эмгек китепчелери

Техперсоналдардын кызматтык милдеттери


2.3  Физикалык жана  психологиялык коопсуз чөйрөнү, ошондой эле билим берүү  процессинин катышуучуларынын өз ара мамилелерин  баалоону, анын жыйынтыгы боюнча  чечимдерди кабыл  алууну  камсыздоочу  механизмдин жана жол-жоболордун болушу

Үч тараптуу келишим

Ишеним почтасы жобо

Ишеним почтасы

Сүрөттөр

Социалдык педагогдун иш планы 

Кабинеттердин жабдылышы 

Рейд жүргүзүү журналы


2.4  Педагогикалык, админстративдик, кенже тейлөөчү жана окутуучу-көмөкчү персоналдын  ишин баалоону, анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун  болушу

Ведомстволук сыйлыктар жөнүндө Жобо 

№4 педагогикалык кеңешменин протоколу 3. МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК  БАЗА 

3.1 Билим берүү  процессинин катышуучуларына,анын ичинде  ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга  жеткиликтүү болгон окуу имараттарынын, жайлардын  жана материалдык ресурстардын (жабдылган окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класстар, спорт зал, актылар залы, медициналык пункт, ашкана) ошондой эле жашоо үчүн тиешелүү шарттары бар  жатаканалардын  (эгерде болсо) болушу 

Кабинеттердин сүрөттөрү

Материалдык техникалык база

Китепкананын планы, отчету

Д-10

3.2 Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарын сактоо (экологиялык, санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык эрежелер жана ченемдер, өрткө каршы  коопсуздук, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери)


Өрт коопсуздугу боюнча жобо

Өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча буйруктар

Өрт коопсуздугунун иш планы

Инструктаж

Эвакуациалык план


3.3 Материалдык-техникалык базаны жана маалыматтык ресурстарды жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушу

Инвентаризация

Үч тараптуу келишим

Кабыл алуу актылары

4. ФИНАНСЫЛЫК  РЕСУРСТАРДЫ  БАШКАРУУ 

4.1 Финансылык  пландоо  системасынын болушу 

Тарификация

Штаттык расписание

4.2  Кошумча  финансы ресурстарын тартуу, бөлүштүрүү жана отчеттуулук боюнча  ачык-айкын механизмдердин  болушу 

Мектептин финансылык ресурстары

4.3  Финансы ресурстарын жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушу

Мектептин финансылык ресурстары